OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zákony a vyhlášky

  Súťažný poriadok DPO SR

 

 

 

 

  Rovnošatový predpis DHZ

 

 

 


   Zbierka zákonov z 2. júla č.314/2001 o ochrane pred požiarmi

  

 

 Zákon 37 z 29.januára 2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o  zmene niektorých zákonov

 

 

 

 

Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

 

 

 

 

 

   Zbierka zákonov č. 491/2006 o Hasičskom a záchrannom zbore

 

 

 

 Zbierka zákonov z 2. júla č. 438/2002 ktorým sa mení a dopĺňa
 zákon č.315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení
 zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

 


  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. augusta
 č.401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách

  na protipožiarnú bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní
  palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia
 ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a  
 dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávanie kontrol

 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. februára  
 č.96/2004 ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti
 pri manipilácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých  
 vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšných tukov a olejov

 

 

 

 


  Zbierka zákonov z 27. októbra č.666/2004 o ochrane pred
  povodňami


 

 

 

 

 

 

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 5. júna
  č.258/2007 o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri

  skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými
  horľavými látkami

 

 

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10.
  decembra č.699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie
  požiarov

 

 

 

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 26. februára
  č.121/2002 o požiarnej prevencii

 

 

 

 

 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. decembra
 č. 719/2002 ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky
 prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných
 hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov   
  


 

 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. novembra
 č.478/2008 o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a
 zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarného uzáveru

 

 

 

 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. marca č.  
 169/2006
o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a  
 polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania  a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

 

 

 

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 8. marca č.  
 162/2006 o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o
 zabezpečení 
pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných  
 prostriedkov na ochranu pred požiarmi

 

 

 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. februára
 č. 94/2004 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
 protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

 

 

 

 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13.decembra č.  
 726/2002 ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej
 signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej

 kontroly

 

 

 

 Zbierka zákonov z 15. februára č. 129/2002 o integrovanom záchrannom
 systéme

 

 

 

 

 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 26.
 februára č.169/2002 o hasičských jednotkách

 

 

 

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12.
 augusta č.611/2006 o hasičských jednotkách
 
 
 
 
 
 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. marca č.
 124/2000 ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri

 činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku