Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuality a oznamy

 

 

Požiar lesného porastu.

Dňa 06.04.2020 o 11:34hod. nám IZS 112 Trenčín ohlásil požiar lesa smer Tlstá hora. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+5 a Iveco Daily 1+5. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego, Tatra 815-7 a štvorkolkami. Jednalo sa o požiar lesného porastu o rozlohe 4 ha. Veliteľ zásahu nám nariadil na likvidáciu požiaru nasadiť genfovaky a jednoduché hasiace prostriedky. Vaky sa plnili za pomoci cisterien, štvorkolka rozvážala hasičov na miesto zásahu lebo požiar sa nachádzal v ťažko dostupnom teréne. Za pomoc pri hasení ĎAKUJEME hasičom HaZZ Dca, z Pruského a Trenčianskej Teplej, ďalej dobrovoľníkom a súkromnej štvorkolke. 

   

image

Požiar stodoly.

Dňa 05.04.2020 o 06:52hod. nám IZS 112 Trenčín ohlásil požiar stodoly v obci Bolešov smer chata Gilianka. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+6 a Iveco Daily 1+4. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego a Iveco Trakker. Jednalo sa o požiar stodoly vedľa rodinného domu o rozlohe 10 x 15m. Veliteľ zásahu nám nariadil dopĺňanie cisterny za pomoci plávajúceho čerpadla z potoka, hasenie za pomoci 2 útočných C prúdov a odoberanie materiálu z požiariska. Po odchode HaZZ sme spravili obhliadku požiariska, zahasili skryté ohniská a keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo po zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu. Za pomoc pri hasení ĎAKUJEME hasičom HaZZ Dca a Trenčianskej Teplej a samozrejme najlepšiemu bagristovi.

   

image

Vypaľovanie trávy - To nikdy nerob!

 

image

Požiar trávy.

Dňa 16.03.2020 o 15:48hod. nám občan obce ohlásil požiar trávy vedľa rieky Váh časť Topoľky. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+6. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego a štvrkolkou. Jednalo sa o požiar trávy na ochrannom vale o rozlohe 10 x 50m. Nakoľko bol už požiar z časti zlikvidovaný, použili sme jednoduché hasiace prostriedky. Po odchode HaZZ sme spravili obhliadku požiariska a keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo po zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
ZO DŇA 24.01.2020

Na základe rozhodnutia Územného výboru DPO SR Ilava pre uskutočnenie Výročného valného zhromaždenia členov Dobrovoľného hasičského zboru obce sa vykonáva Výročná členská schôdza v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky. Poslaním tohoročných Výročných členských schôdzí je zhodnotiť prácu za uplynulé obdobie, prijať nové úlohy pre zlepšenie činnosti na úseku prevencie, školenia, výcviku a práci s mládežou.

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom :
1. Správa mandátovej komisie.
2. Otvorenie a schválenie programu VČS.
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
4. Správy o činnosti a hospodárení za rok 2019.
5. Prijatie nových členov do zboru.
6. Diskusia.
7. Plán hlavných úloh pre rok 2020 a jeho schválenie.
8. Návrh na uznesenie a jeho prijatie.
9. Ukončenie VČS a občerstvenie.

1. Správa mandátovej komisie.
Mandátová komisia vyhlásila, že výročná schôdza je právoplatná a uznášaniaschopná.

2. Schválenie programu VČS.
Program zasadnutia VČS bol schválený.

3. Zloženie komisií.
Zloženie návrhová komisia: Jozef, M. a Tomáš M..
Zloženie volebnej komisie : Pavol P., Boris Č. a Milan M..

4. Správy o činnosti organizácie za rok 2019.
Správu o činnosti predniesol predseda Pavol P..
Správu o činnosti jednotky predniesol veliteľ Marián R..
Správu o činnosti hasičského družstva predniesol tajomník Milan M..
Správu o hospodárení predniesol predseda Pavol P..
Správu o stave techniky predniesol 1.strojník Ľubomír R..

5.  Prijatie nových členov do zboru:
Zuzana Ž. z Bolešova.
Miroslav P. z Bolešova.

6. Diskusia.
Príspevok do diskusie predniesli.
   - DHZ Milochov – pripravujú a pozývajú nás na hasičskú ligu,
   - Marcel M. – nasvietiť sošku sv. Floriána na budove,
   - Nikolas K. – poďakovanie po nočnej súťaži, usporiadať spoločný výlet pre členov zboru,
   - Lucia C. – stretávanie výboru v nedeľu vo večerných hodinách,
   - výbor DHZ – realizovať kuchyňu v kúpelke a zasúvaciu skriňu na chodbe,


7. Plán hlavných úloh pre rok 2020 a jeho schválenie.
Hlavné úlohy ktoré vyplývajú zo stanov a Rokovacieho poriadku Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky boli schválené.

8. Návrh na uznesenie.
 Návrh na uznesenie z VČS bol prednesený a prijatý.

9. Ukončenie VČS.
Na záver predseda poďakoval všetkým za doterajšiu prácu v našej organizácií, za dnešnú účasť na VČS prítomným členom a hosťom. Poprial všetkým účastníkom VČS veľa úspechov a týmto schôdzu ukončil.

image


 

 

 

TAKTICKÉ CVIČENIE.
 

Dňa 21.09.2019 o 8:10hod. nám KOS 112 Trenčín ohlásilo taktické cvičenie v obci Bolešov smer chata Gilianka časť Béčkov Járok, zamerané na likvidácia požiaru lesného porastu a vytvorenie kyvadlovej dopravy vody dodávaného na požiarisko jednotkami DHZO okresu Ilava. Cieľom cvičenia bolo precvičenie súčinnosti hasičských jednotiek  HaZZ HS v Dca s DHZO okresu Ilava pri nasadení CAS. Na cvičenie odišla technika CAS 25 L 101 Karosa 1+8. Úlohou nášho družstva bolo vytvoriť dopravné a útočné vedenie. Družstvo sa riadilo pokynmi veliteľa zásahu a veliteľa č.2, spojenie prebiehalo za pomoci prenosných rádiostaníc.
Po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie k priebehu cvičenia. 

    

image

Ukážka pre deti z cyklostore maratónu.

Dňa 03.08.2019 sa uskutočnila hasičská ukážka pre deti na cyklo zrube v Hornom Srní.
Ukázali sme deťom a rodičom našu techniku, hasenie papierovej krabice, samé deti si vyskúšali hasenie za pomoci D hadice a na koniec sme pre nich pripravili detskú štafetu,
kde súťažili dve dvojice a v cieli dostal každý darček.
Ďakujeme deťom, rodičom a organizátorom za nezabudnuteľný zážitok počas pretekov.
Hasiči Bolešov

   

image

Požiar strniska.

Dňa 23.07.2019 o 18:28 hod. nám bol ohlásený požiar slamy a strniska cez linku 112 Trenčín v obci Slávnica časť Podhorie. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+6 a Iveco Daily 1+2. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou Tatra 815-7 a MB Atego. Nakoľko bol už požiar z časti zlikvidovaný, spravili sme obhliadku požiariska a hľadali sme skryté ohniská.
Jednalo sa o požiar o rozlohe 200 x 50m.

Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

Požiar elektrospotrebičov.
Dňa 10.7.2019 o 21:35hod. bol nahlásený čierny dym v obci Kameničany za futbalovým ihriskom. 
Na miesto zásahu odišla technika Iveco Daily 1+2.
Jednalo sa o požiar dvoch elektrospotrebičov.
Na likvidáciu sme použili 1D prúd a jednoduché hasiace prostriedky.

   

image

 

Požiar trávy.

Dňa 09.07.2019 o 13:12 hod. nám bol ohlásený požiar trávy a krovia cez integrovaný záchranný systém 112 v obci Bolešov vedľa futbalového ihriska. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+7. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou Tatra 815-7 a štvorkolkou. Veliteľ zásahu nám nariadil na likvidáciu požiaru jednej C prúd a jednoduché hasiace prostriedky. Jednalo sa o požiar trávy a krovia o rozlohe 100 x 30m. Vodu na požiarisko sme riešili kyvadlovou dopravou.
Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa obe jednotky vrátili na základňu.

   

image

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlásilo

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse v čase

od 08. júla 2019 (08:00 hod.) do odvolania

v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

Aktuálne je v rámci Trenčianského kraja vyhlásený „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ aj pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Partizánske.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný bilogický odpad,
 • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.image

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ BOLEŠOV 31.8.2019

Tento rok Vás už siedmy krát všetkých pozývame do Bolešova na Nočnú Hasičskú súťaž. Počas celého večera bude zábava pod otvoreným nebom, ktorú bude mať pod palcom djroso. Tento rok bude naviac program doplnený koncertom kapely INE KAFE. Takže sa určite nezabudnite zastaviť, vypiť si, zabaviť sa a ešte čo-to užiť na konci prázdnin! Pre všetky tímy bude pripravená nočná trať na predvedenie ich zručností v hasičskom športe.

20:30 h – zahájenie nočnej súťaže

koncert kapely INE KAFE

POČAS CELÉHO VEČERA
skvelý djroso
moderátor: Milan
cigánska, grilovaná klobása, čapované pivo, kofola, alko drinky, kde si každý gurmán príde na svoje
video-projekcia, sklenená nádrž ....

VSTUP
3€

image

Ukážka pre deti ZŠ a MŠ Bolešov.

Dňa 13.06.2019 sa uskutočnila hasičská ukážka vedľa ZŠ na ihrisku
pre deti ZŠ a MŠ Bolešov.
Ukázali sme deťom našu techniku, výstroj a výzbroj,
 hasenie za pomoci 1C prúdu, čo si mohli aj sami vyskúšať
 a na koniec si deti posadali do hasičského vozidla.

   

image
 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Vplyvom horúceho počasia hrozí zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí ❗🔥

Niekoľkodňové pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí. 
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:
a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru saZ A K A Z U J E najmä:

• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.

Zoznam Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy (pravý stĺpec). 
Údaje v tabuľke sa môžu aktualizovať aj niekoľkokrát za deň, preto ju odporúčame sledovať pravidelne. Dnešnú aktualizovanú tabuľku s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v jednotlivých okresoch nájdete tu - http://www.minv.sk/…/cas_zvyseneho_nebezpec…/casZnvp2019.pdf

image

Územná súťaž.

Dňa 09.06.2019 sa uskutočnila územná súťaž v obci Košecké Podhradie. Súťažili sme v kategórií len muži.
Výsledky súťaže :
Prvá disciplína štafeta 8 x 50 m súťažilo sa cik-cak, súťažilo 8 členov, výsledný čas muži 86,18sek..
Druhá disciplína bol hasičský útok, súťažilo sa na sklopné terče, súťažilo 7 členov, výsledný čas muži 19,25sek..
V celkovom poradí v kategórií mužov sme sa umiestnili na peknom 4. mieste.
V prvom rade, by sme chceli poďakovať všetkým členom súťažného družstva za pekné umiestnenie a prajeme im veľa športových úspechov a chuť do ďalších súťaží. 

Ďakujeme výbor DHZO Bolešov.

   

image

 

 

 

Povodňové práce.

Dňa 22.05.2019 o 14:25hod. nám občan obce Bolešov oznámil zaplavené priestory stajne pre kone pri chate Gilianka. Na zásah odišlo Iveco Daily 1+5 a protipovodňový vozík. Jednalo sa o zaplavené priestory stajne a čiastočne aj v okolí, na odčerpanie vody sme použili plávajúce čerpadlo a hadice B. Ďalej hasiči zasahovali na odčerpaní vody z vodovodnej šachty na ul. por.Petrinca, voda prenikala zo šachty do pivničných priestorov rodinného domu, vodu sme odčerpali za pomoci elektrického kalového čerpadla. Ďalej sa hasiči presunuli k rodinným domom nad farmou, kde sa potok vylieval z koryta na okolité pozemky, voda sa vylievala aj na polia a priestory nového bitúnku. Dňa 23.5.2019 o 09:00hod. hasiči monitorovali zaplavené priestory v obci aj jej okolí a zistili, že hladina vody ustupuje a pokiaľ nebude intenzívne pršať nehrozí žiadne nebezpečenstvo.


    

image

TAKTICKÉ CVIČENIE.
 

Dňa 17.05.2019 o 18:00hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov pri rieke Váh, ktoré bolo zamerané na požiar lesíka. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily 1+4 + protipovodňový vozík a CAS 25 karosa 1+2. Úlohou cvičenia bolo vytvoriť dopravné vedenie za pomoci kalového čerpadla z rieky Váh do cisterny CAS 25 z ktorej sa vytvorili dva útočné prúdy. Družstvo sa riadilo pokynmi veliteľa cvičenia a všetky vykonané úlohy boli hlásené za pomoci prenosných rádiostaníc.
Po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie.

   

image

5.ročník Sväto Floriánskej Električke v Trenčianskej Teplej 11.5.2019.

Naša CAS 25 L 101 Karosa sa zúčastnila spoločnej jazdy električky a hasičov
z Trenčianskej Teplej do Trenčianských Teplíc a späť. 

Ďakujeme organizátorom na nezabudnuteľný zážitok.

   

image

Požiar zhoreniska.

Dňa 06.05.2019 o 10:46 hod. nám bol ohlásený požiar medzi Tlstou Horou a Polákovcami. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 karosa s osádkou 1+5. Prieskumom sme zistili, že ide o požiar zhoreniska po tzv. Ďurovi o rozlohe 5x5m a malého ohniska. Veliteľ zásahu nariadil jeden vysoký tlak a na rozhrabanie jednoduché hasiace prostriedky, pritom zistil, že bude potrebné veľké množstvo vody a povolal jednotku z HaZZ Dubnice n/V. Po príchode CAS30 815-7 sa rozvinuli 2C prúdy na likvidáciu požiaru. Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa obe jednotky vrátili na základňu.

   

   

image

Svätá omša za hasičov.

Dňa 5.5.2019 o 10:30hod., sa uskutočnila svätá omša za hasičov
v kostole Bolešov pri príležitosti dňa hasičov na svätého Floriána.
Pred omšou sme odišli na miestny cintorín pomodliť za zomrelých hasičom. Do kostola sme odišli v sprievode, počas omše sme prečítali čítania a poďakovali p.farárovi za odslúženie svätej omše.
Ďakujeme hlavne členom a občanom, ktorí sa zúčastnili hasičského pamätného dňa.

   

image

Požiar kompostoviska.

Dňa 22.04.2019 o 21:19 hod. nám bol ohlásený požiar cez integrovaný záchranný systém 112 na miestnom kompostovisku vedľa futbalového ihriska v obci Bolešov. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 karosa s osádkou 1+4 a Iveco Daily 1+3. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou Tatra 815-7, ktorá hasila požiar lafetovou prúdnicou. Veliteľ zásahu nám nariadil, aby sme nasadili 3C prúdy a jednoduché hasiace prostriedky na hasenie skrytých ohnísk. Cisternu sme dopĺňali cez hydrantovú sieť, použili sme elektrocentrálu na osvetlenie požiariska a na rozhrabanie sme použili traktor báger z O.Ú..
Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru o 00:30hod. sa jednotka vrátila na základňu.
Dňa 23.4.2019 o 9:18hod. nám starosta obce Bolešov ohlásil opätovné dymenie na miestnom kompostovisku. Na miesto odišla technika CAS 25 L 101 karosa 1+2 a Iveco Daily 1+1. Jednalo sa o dymenie viacero ohnísk z kompostoviska, ktoré sme predošlú noc hasili. Na hasenie sme použili 1C prúd, jednoduché hasiace prostriedky a hydraulickú ruku na odkrytie skrytých ohnísk. 
Po zlikvidovaní požiaru o 12:00hod. sa jednotka vrátila na základňu.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali pri požiari. 

   

   

image

Požiar v Pominovci.

Dňa 21.04.2019 o 14:15 hod. nám bol ohlásený požiar trávy a kríkov cez integrovaný záchranný systém 112 v časti Pominovec. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+4 a Iveco Daily 1+2. Jednalo sa o požiar o rozlohe 80 x 50m, na hasenie sme použili 1 C prúd, genfovaky a jednoduché hasiace prostriedky.
Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

Školenie prvej pomoci.

Dňa 12.04.2019 sa uskutočnilo školenie 1. pomoci na hasičskej zbrojnici pre členov DHZ Bolešov. Školenie bolo zamerané osvojenie si vedomostí, zručností a základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. Kvalitnú výučbu nám vykonal odborne pripravený
inštruktor prvej pomoci od spoločnosti Falck.
Ďakujeme.

   

image

Požiar v kontajnera.

Dňa 09.04.2019 o 14:25 hod. nám bol ohlásený požiar kontajnera vedľa letiska v obci Slávnica. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+4. Prieskumom sme zistili, že ide o požiar veľkoobjemového kontajnera. Veliteľ zásahu nariadil aby sa použil vysokotlaký prúd
a jednoduché hasiace prostriedky na rozhrabávanie skrytých ohnísk.

Po zlikvidovaní požiaru a zdokumentovaní miesta zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB !!!

           S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a porastov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov. Hasiči majú niekoľko výjazdov k požiarom spôsobených vypaľovaním trávy, ktoré sú úplne zbytočné. Treba si uvedomiť, že oheň sa môže v zlomku sekundy rozšíriť a ohroziť nielen Váš majetok, ale aj život Vás či iných.

Ľudia by už mali konečne pochopiť, že  vypaľovanie trávy je hazard zo životom a zabudnúť na tento starý nebezpečný zlozvyk.

          Spaľovanie domového odpadu, plastov, odpadov použitých olejov, zvyškov farieb, detských plienok, je veľmi nebezpečné. Komunálny odpad je nutné dávať do smetných nádob a plasty treba vložiť do vriec, ktoré obec Bolešov v predpísaný dátum vynesie.

         Hasiči pre odstraňovanie biologického odpadu, ako sú napríklad suchá tráva, lístie a vetvy z poorezávaných stromov odporúčajú využívať miestne kompostovisko, ktoré je na zber a zvoz biologického odpadu určený.

           Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm.a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ ! Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č.314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331€, resp. v blokovom konaní do výšky 100€, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596€.

 

Neznalosť zákona neospravedlňuje!!!


image

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

ZO DŇA 18.01.2019

Na základe rozhodnutia Územného výboru DPO SR Ilava pre uskutočnenie Výročného valného zhromaždenia členov Dobrovoľného hasičského zboru obce sa vykonáva Výročná členská schôdza v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky. Poslaním tohoročných Výročných členských schôdzí je zhodnotiť prácu za uplynulé obdobie, prijať nové úlohy pre zlepšenie činnosti na úseku prevencie, školenia, výcviku a práci s mládežou.

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom :
1. Správa mandátovej komisie.
2. Otvorenie a schválenie programu VČS.
3. Voľba zapisovateľa.
4. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
5. Správy o činnosti a hospodárení za rok 2018.
6. Udelenie stužky Za Vernosť.
7. Prijatie nového člena do zboru.
8. Diskusia.
9. Plán hlavných úloh pre rok 2019 a jeho schválenie.
10. Návrh na uznesenie a jeho prijatie.
11. Ukončenie VČS a občerstvenie.

1. Správa mandátovej komisie.
Mandátová komisia vyhlásila, že výročná schôdza je právoplatná a uznášaniaschopná.

2. Schválenie programu VČS.
Program zasadnutia VČS bol schválený.

3. Voľba zapisovateľa VČS.
Za zapisovateľa VČS bola schválená členka Katarína Burdejová.

4. Zloženie komisií.
Zloženie návrhová komisia: Lucia Ciesarová, Jozef, Mikula a Tomáš Mikula.
Zloženie volebnej komisie : Pavol Prna, Boris Čerepan a Milan Matuščin.

5. Správy o činnosti organizácie za rok 2018.
Správu o činnosti predniesol predseda Pavol Prna.
Správu o činnosti jednotky predniesol veliteľ Marián Rác.
Správu o činnosti hasičského družstva predniesol tajomník Milan Matuščin.
Správu o hospodárení predniesla pokladníčka Katarína Burdejová.
Správu o stave techniky predniesol strojník Ľubomír Rác.

6.  Udelenie stužky Za Vernosť:
Výbor DHZ Bolešov udelil stužku Za Vernosť členovi Petrovi Burdejovi, ktorý je členom od roku 1958.

7.  Prijatie nového člena do zboru:
Romana Burdejová z Bolešova.

8. Diskusia.
Príspevok do diskusie predniesli.
   - starosta obce Bolešov Ing.Martin Rác – príhovor a poďakovanie,
   - strojník Ľubomír Rác – čo kúpiť do karosy, TK karosa, stretnutie výboru 1x za mesiac,
   - člen výboru Jozef Mikula – termín hasičského plesu,
   - člen Nikolas Kvasnica – preskúšavanie sirény na zbrojnici,
   - člen Marcel Matlovič – zabezpečenie pohrebu,

9. Plán hlavných úloh pre rok 2019 a jeho schválenie.

Hlavné úlohy ktoré vyplývajú zo stanov a Rokovacieho poriadku Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky boli schválené.

10. Návrh na uznesenie.
 
Návrh na uznesenie z VČS bol prednesený a prijatý.

11. Ukončenie VČS.

Na záver predseda poďakoval všetkým za doterajšiu prácu v našej organizácií, za dnešnú účasť na VČS prítomným členom a hosťom.
Poprial všetkým účastníkom VČS veľa úspechov a týmto schôdzu ukončil.

image

Smutočný oznam.

Dobrovoľný hasičský zbor s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 18. januára 2019 vo veku 66 rokov náhle zomrel Augustín Piatrik – člen Dobrovoľného hasičského zboru obce Bolešov. 

Narodil sa 29. marca 1952 v Slávnici. Do radov dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1968 a hasičskému zboru bol verný až do konca svojho života. Od svojho vstupu sa aktívne zapájal do všetkých činností, ktoré patria do pôsobnosti dobrovoľných hasičov. V dobrovoľnom hasičskom zbore pôsobil vo funkcií predseda a nakoniec sa stal členom DHZ Bolešov.

Za svoju dlhoročnú aktívnu prácu mu boli udelené vyznamenania DPO SR Za príkladnú prácu v roku 1992. Pri príležitosti osláv 130.výročia založenia DHZ Bolešov v roku 2018 mu udelila organizácia DPO Ilava stužku Za vernosť v zbore a medailu Za zásluhy.

Dobrovoľný hasičský zbor Bolešov náhlym a nečakaným odchodom Augustína stráca dobrého a čestného človeka, obetavého hasiča, ktorý plne využíval svoje odborné vedomosti, ako aj dlhoročné funkcionárske skúsenosti pre upevňovanie a rozvoj dobrovoľného hasičstva nielen v zbore, ale aj na mimo neho. Právom možno povedať, že z radov dobrovoľných hasičov odišiel vzácny človek s veľkým hasičským srdcom.

Posledná rozlúčka so zosnulým Augustínom Piatrikom sa uskutoční dňa 21. januára 2019 o 14:00 hod. na cintoríne v Bolešove.

                         Česť jeho pamiatke!                                                                                         hasiči Bolešov     

                

                                              image

PF2019

 

image

TAKTICKÉ CVIČENIE.

Dňa 27.10.2018 o 09:35hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov v obci Ilava, ktoré bolo zamerané na vytvorenie protipovodňovej bariéry typu pyramída a spoluprácu s inými DHZO a HaZZ. Zvolanie členov družstva bolo vyhlásené z KOS 112. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily 1+3. Úlohou nášho družstva bolo pripojiť sa k vedľajšej DHZ a vytvoriť bariéru typu pyramída, čerpanie vody do bariér sme zvolili cez plávajúce čerpadlo. Družstvo sa riadilo pokynmi veliteľa zásahu a všetky vykonané úlohy mu boli hlásené za pomoci prenosných rádiostaníc. Po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie a všetky jednotky sa vrátili na základňu.

   

 

 

image

Inštruktážno video - protipovodňový vozík.

 

 

image

Požiar trávy a krovia.

Dňa 25.10.2018 o 18:25 hod. nám bol ohlásený požiar v obci Bolešov nad chatou Gilianka smer kopec u Polákovcov. Na miesto zásahu odišla technika Iveco Daily s osádkou 1+5 a CAS 25 L 101 karosa s osádkou 1+4. Prieskumom sme zistili, že ide o hromadu trávy a krovia o rozlohe 10x5m. Na zlikvidovanie požiaru sme nasadili jeden C prúd a jednoduché hasiace prostriedky na rohrabávanie skrytých ohnísk.
Po zlikvidovaní požiaru a zdokumentovaní miesta zásahu sa obe vozidlá vrátili na základňu.

   

image

100. výročie založenia Československa.

Pri príležitosti 100. výročia založenia Československa sa uskutočnilo dňa 20.10.2018
stretnutie hasičov na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na kopci Bradlo.
Zúčastnili sme sa aj my DHZO Bolešov a DHZO Kameničany.

   

   

image

Požiar skládky.

Dňa 10.10.2018 o 19:10 hod. nám bol ohlásený požiar skládky v obci Sedmerovec. Okamžite sa zvolali zasahujúci členovia zvolávacím systémom. Na miesto zásahu odišla technika Iveco Daily s osádkou 1+3 a CAS 25 L 101 karosa s osádkou 1+5. Prieskumom sme zistili, že ide o nedovolenú skládku o rozlohe 10x4m. Veliteľ zásahu nariadil, aby sme nasadili vysokotlaký prúd,
jeden C prúd a jednoduché hasiace prostriedky na rohrabávanie skrytých ohnísk.

Po zlikvidovaní požiaru a zdokumentovaní miesta zásahu sa obe vozidlá vrátili na základňu.

   

image

Preventívne opatrenia pre zimné vykurovacie obdobie.

Vážení občania,
zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavých kvapalín a pod..
Aby sme predchádzali týmto nežiadúcim javom chceme Vás stručne informovať, ako im predísť:
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbajte na to aby vykurovacie telesá: šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- zabezpečujte predpísané kontroly a čistenie komínov,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých vyžadujú trvalý dozor,

Vážení spoluobčania,
dodržiavaním vyššie uvedených preventívnych  opatrení pri prevádzke vykurovacích telies môžete prispieť k zabráneniu vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z možného vzniku požiaru.

   

image

FOTKY Z NOŇEJ SÚŤAŽE 25.8.2018

   

          

          

image

Povodňové práce v Dca.

Dňa 10.08.2018 o 17:24hod. nám IZS 112 nahlásil zaplavený podchod v obci Dubnici n/V vedľa priemyslovky. Na zásah odišlo Iveco Daily a protipovodňový vozík s posádkou 1+3. Jednalo sa o úplné zaplavený podchod s 50cm hĺbkou vody. Po našom príchode sa na miesto dostavila jednotka z HaZZ Dca, ktorá pred danou udalosťou zasahovala na viacero miestach. Na odčerpanie vody sme použili plávajúce čerpadlo, motorové kalové čerpadlo, elektrické kalové čerpadlo, elektrocentrálu a viacero hadíc B.
Po odčerpaní vody z podchodu sa jednotky vrátili na základňu.

   

image

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ 25.8.2018

Tento rok Vás už šiesty krát všetkých pozývame do Bolešova na Nočnú Hasičskú súťaž. Počas celého večera bude zábava pod otvoreným nebom, ktorú bude mať pod palcom djroso. Tento rok bude naviac program doplnený koncertom kapely Polemic. Takže sa určite nezabudnite zastaviť, vypiť si, zabaviť sa a ešte čo-to užiť na konci prázdnin! Pre všetky tímy bude pripravená nočná trať na predvedenie ich zručností v hasičskom športe.

▂ ▃ ▅ ▆ █ NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ █ ▆ ▅ ▃ ▂

21:00 h – zahájenie nočnej súťaže
21:05 h – ??:?? h – útoky najlepších tímov zo Slovenska a Moravy

Po odbehnutí posledného tímu vyhlásenie výsledkov:
najlepší prúdar, prúdarka, víťazky kategórie žien, víťazi kategórie mužov

=============== POZOR, POZOR, POZOR ===============
koncert kapely POLEMIC
Rezervácia: o spustení Vás budeme informovať

►POČAS CELÉHO VEČERA◄
skvelý djroso
cigánska, grilovaná klobása, čapované pivo, kofola, alko drinky, kde si každý gurmán príde na svoje
video-projekcia, sklenená nádrž ....

►P O L E M I C◄
tento rok sa môžete tešiť na koncert kapely
http://polemic.sk/

►L I V E – V Y S I E L A N I E◄
pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť tejto akcie je možné sledovať celú akciu na: https://www.youtube.com/watch?v=tek5NbMiGxM
prenos bude spustený už od poobedných hodín a tak budete môcť vidieť aktuláne dianie....

►O P E N -- A I R – P A R T Y◄
djroso
videoprojekcie , svetelná show, súťaže ...
https://www.facebook.com/peter.d.rosina

►D O P R A V A◄
autobusová zastávka pri Kostole – 3 min. smer Ihrisko
autobusová zastávka pri PD Bolešov – 5 min. smer centrum a potom Ihrisko
GPS: 48°983795’’ N 18°159103’’E

►VSTUP◄
2€

►VIAC NA◄
https://www.facebook.com/hasicibolesov

►Z MINULÝCH ROKOV◄
2017
https://www.facebook.com/pg/hasicibolesov/photos/?tab=album&album_id=1703935129631129
2016
https://www.facebook.com/pg/hasicibolesov/photos/?tab=album&album_id=1312581198766526
2015
https://www.facebook.com/409321102425878/photos/?tab=album&album_id=1037627546261894
2014
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837297702961547.1073741927.409321102425878&type=3
2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.646280535396599.1073741873.409321102425878&type=3
2012
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.478722085485779.111297.409321102425878&type=3

tešíme sa na Vás Hasiči Bolešov

image

OLDIES PÁRTY BOLEŠOV 11.8.2018

Obľúbené párty v Bolešove, pokračujú ďalej. Tento krát v rytme oldies 
Hudba, relax, zábava v ⋆Sobota 11. 8.⋆ to všetko zažiješ na jedinečnej akcii
pod holým nebom v areáli FK Slovan Bolešov

Na čo sa môžete tešiť?
Plne zabezpečený bar so skvelými cenami
Alko / nealko drinky
Pivko/kofola
Party foto
O nálož tanečnej hudby sa postará ostrieľaný dj Milan
Takže kedy? => 11. 08. 2018
Kde? => areál FK Slovan Bolešov
O ktorej? => 21:00 hod.
Za Koľko? => 2€
Tešíme sa na Vás!
HASIČI Bolešov

image

130.výročie založenia DHZO Bolešov 30.6.2018

1888 – 2018

                     Pred 130. rokmi začal písať svoju históriu dobrovoľný hasičský zbor obce Bolešov a preto sme si chceli výročie pripomenúť oslavou, omšou, ukážkami a tanečnou zábavou. Na výročie sme sa začali pripravovať už minulý rok, a to voľbou programu, zabezpečenie stravovania, akú kapelu pozvať a veľa a veľa iných vecí. Oslavy začali pred hasičskou zbrojnicou, kde sme sa stretli spolu s ďalšími hasičskými zbormi z okolitých obcí a to Kameničany, Bohunice, Horná Poruba a Košecké Podhradie. Pokračovali sme sprievodom spolu s Hornosrňanskou dychovkou a hasičskými vozidlami do kostola na odslúženie slávnostnej svätej omše miestnym duchovným pánom Štefanom Kľúčikom a duchovným pánom za hasičský a záchranný zbor Pavelom Mikolášom, ktorý pripomenul odvážnu a nebezpečnú prácu hasičov. Po skončení slávnostnej svätej omše sme sa presunuli do areálu futbalového ihriska, kde sme sa všetci spoločne v budove ihriska občerstvili. Nasledovalo slávnostné odovzdávanie oceňovania našich hasičov za ich obetavú a zodpovednú prácu, za čo si zaslúžili mediale Za vernosť v zbore, Za príkladnú prácu a Za zásluhy. Oceňovanie hasičov sa zúčastnil aj predseda trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý nám všetkým poďakoval za našu prácu v hasičskom zbore a zaželal čo najmenej ostrých výjazdov.
                   Ukážky začali historickou striekačkou z obce Bohunice, kde nám hasiči previedli ako sa hasilo pred 100.rokmi a po nich nastúpili profesionálni hasiči, ktorí nám ukázali vyslobodenie zraneného z havarovaného vozidla a jeho hasenie, tak ako sa to robí v súčasnosti. Počas programu sa deti mohli tešiť na skákacie hrady, maľovanie na tvár a vozenie na koníkoch.
                   Vo večerných hodinách nás navštívila známa hudobná skupina Vidiek so spevákom Jankom Kuricom, ktorý nám zahral obľúbené pesničky na ktoré sa diváci veľmi tešili a popri tom si aj zatancovali. O zábavu až do rána sa nám postarala miestna hudobná skupina Energico, ktorá zabávala občanov svojimi pesničkami s hudobnými nástrojmi.
                   Ďakujeme všetkým usporiadateľom, kapelám, návštevníkom a hosťom za krásny a jedinečný zážitok.

predseda DHZO Bolešov Pavol Prna

   

   

   

   

   

 

 

 

 

image

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji vyhlásilo

od 15. júna 2018 do odvolania

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse

v územnom obvode všetkých okresov v Trenčianskom kraji

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný bilogický odpad,
 • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

  image

Svätá omša za hasičov 6.5.2018.

   

image

Požiar krovia.

Dňa 5.5.2018 o 0:35 hod. nám bol ohlásený požiar krovia cez integrovaný záchranný systém 112 veliteľovi DHZO Bolešov na Hlavnej ceste č.95. v obci Bolešov. Okamžite sa zvolali zasahujúci členovia zvolávacím systémom. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 karosa s osádkou 1+3 a Iveco Daily 1+2. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou Iveco Trakker. Veliteľ zásahu nám nariadil, aby sme nasadili jeden C prúd a jednoduché hasiace prostriedky na dohasenie skrytých ohnísk.
Po zlikvidovaní požiaru sa jednotky vrátili na základňu.

   

image

4.mája deň všetkých hasičov.

image

Svätá omša za hasičov 6.5.2018.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bolešov pozýva všetkých členov, občanov a priateľov hasičov na slávnostnú hasičskú sv. omšu pri príležitosti sviatku sv. Floriána patróna hasičov, ktorá sa uskutoční dňa 6.5.2017(nedeľa) o 10:30 hod.
v rímskokatolíckom kostole Svätého Ondreja v Bolešove. 

image

 

Exkurzia na zbrojnici.
 
Dňa 30.04.2018 sa uskutočnila exkurzia a ukážka na zbrojnici pre deti z materskej škôlky Bolešov. 
Ukázali sme deťom našu techniku, výstroj a výzbroj, hasenie za pomoci genfo vakov a džberovky, poskytnutie 1.pomoci a na koniec si deti vymaľovali obrázky hasičov.
   
image
TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku