OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Aktuality a oznamy

 

 

Nábor nových hasičov.

Hľadáme mladých hasičov od 6 do 18 rokov, ktorí by mali záujem reprezentovať našu obec. Členstvo ponúka zdokonaliť sa v hasičskom športe, účasť na pretekoch a 
pri rozvíjaní v kultúrnej činnosti.
Zápis detí je možný po celý rok.

image

100.výročie založenie ZHJ.

Dňa 6.8.2022 sa uskutočnili oslavy 100. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku v Trenčíne.

    

image

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY.

Preventívne kontroly hasiči Bolešov vykonali v obciach Sedmerovec, Slavnica, Borčiciach a v Bolešove.
Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli poverení zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi vykonať kontroly nehnuteľnosti v rodinných domoch, kontrolovali hlavne stav komínov, bezpečné vzdialenosti okolo kotlov na pevné palivo a krbových kachlí, prístupové a únikové cesty a upozorňovali občanov na odvoz konárov a lístia do kompostoviska.
Ak zistili pri kontrolách nedostatky, riešili sa na mieste alebo príslušný obecný úrad.

Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov.

image

Ukážka v Borčiciach.

Dňa 26.02.2022 sa uskutočnila hasičská ukážka pri príležitosti fašiangov v obci Borčice.Pre deti sme pripravili hasenie papierovej krabice, sami si vyskúšali jej hasenie, za pomoci džberovky zhadzovali terčíky a na koniec si posadali do hasičského vozidla.

  

image

Technická pomoc.
Dňa 25.02.2022 o 09:00hod. nám školník ZŠ Bolešov ohlásil upchaté kanalizačné potrubie.
Na miesto zásahu odišla technika CAS 25 karosa 1+2. Jednalo sa o kanalizačné potrubie medzi budovami, na odstránenie prekážky sme použili jeden C prúd a 2x nádrž s vodou.

   

image

PF 2022

image

TAKTICKÉ CVIČENIE

Dňa 23.10.2021 o 08:45hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie spolupráca DHZO okresu Ilava pri likvidácii lesného požiaru v obci Prejta. Výcvik bol zameraní na vytvorenie systému na diaľkovú dopravu vody s prevýšením. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily s osádkou 1+3. Po príchode na miesto sme sa riadili pokynmi veliteľa zásahu, naložili čerpadlo tohatsu a hadicové vedenie na štvorkolku HaZZ, odišli na určené miesto, roztiahli vedenie a čakali na pokyny.                           Po skončení cvičenia bolo krátke vyhodnotenie.

   

image

Bolešovské hody.

Dňa 31.07.2021 sa uskutočnila ukážka hasičov na ihrisku  pri príležitosti osláv našej obce. Predviedli sme hasičskú techniku, pre deti nachystali detskú štafetu, hasenie horiacej krabice a na koniec sme povozili deti na hasičskom vozidle.

   

image

Okresná súťaž 25.7.2021

Naši hasiči Bolešov sa zúčastnili okresnej súťaži v Mikušovciach, kde súťažili s hasičským družstvom mužov. Súťaž pozostávala z prevedenia štafety a hasičského útoku. Naše družstvo sa umiestnilo na 3. mieste.

   

image

Floriánskej električke v Trenčianskej Teplej 24.7.2021

Naša CAS 25 L 101 Karosa sa zúčastnila spoločnej jazdy s električkou a hasičskými vozidlami. Previedli sme ukážku hasenia a pomáhali pri vytvorení peny pre deti.

   

image

VIDEOOLDIES ZÁBAVA 23.7.2021

   

image

Požiar pneumatík.

Dňa 03.07.2021 o 10:38hod. nám občan obce ohlásil požiar v našej obci časť Koluchovec. Na miesto zásahu odišlo Iveco Daily 1+3. Jednalo sa o požiar pneumatík a sena o rozlohe 5x10m. Veliteľ zásahu nariadil na likvidáciu požiaru 1D prúd a jednoduché hasiace prostriedky. Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

   

 

imageOkresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne a v Prievidzi vyhlásili

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse v čase

od 18. júna 2021 (12:00 hod.) do odvolania

v územnom obvode okresov Trenčín, Ilava a Prievidza

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
 • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b)  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Zdroj: HaZZ

image

Požiar trávy a krovia.

Dňa 01.04.2021 o 20:00hod. nám občan obce ohlásil požiar v obci Slávnické Podhorie. Na miesto zásahu odišlo Iveco Daily 1+5. Jednalo sa o požiar trávy a krovia o rozlohe 3x5m. Veliteľ zásahu nariadil na likvidáciu požiaru genfovaky a jednoduché hasiace prostriedky. Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

OCHRANA PRÍRODY PRED POŽIARMI.


image

PF 2021

image

Požiarna hliadka pri zabezpečení filmovej tvorby.

 Dňa 22.11.2020 nás poprosili študenti vysokých škôl aby sme zabezpečili ľahký priebeh filmovania pri špeciálnych efektoch v areály ZŤS. Na dozor odišla technika CAS 25 L 101 karosa 1+6.  

  

image

Povodňové práce.

Dňa 14.10.2020 o 15:06 hod. nám 112 Trenčín ohlásila zaplavené priestory v obci Pruské vedľa železničnej trati. Na zásah odišlo Iveco Daily 1+5 a protipovodňový vozík. Jednalo sa o zaplavené priestory záhrady rodinného domu a vybreženie potoka. Na mieste sa nachádzali jednotky HaZZ z Dubnice n/V a DHZO Pruské. Veliteľ zásahu nám nariadil aby sme použili čerpadlá na odsávanie vody a presunuli sa k potoku, kde sme pomáhali ukladať vrecia s pieskom a pomáhali prekopať koryto potoka, aby voda rýchlejšie odtekala na bezpečné miesto. Ďalej sme sa presunuli do našej obce kde sme riešili menšie povodňové práce a monitoring miestneho potoka.

Chceme poďakovať všetkým hasičom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú pri ťažkých situáciách.
Hasiči Bolešov 

   

image

Ukážka v Slávnici.
Dňa 30.08.2020 sa uskutočnila hasičská ukážka pre deti a účastníkov Slávnického letiska. Ukázali sme našu techniku, vyskúšali si hasenie za pomoci D hadice, pre deti pripravili detskú štafetu, kde súťažili vo dvojiciach, hasenie za pomoci Karosy horiacu krabicu a na koniec sme spravili penu. image

 

Technické zásahy.
Dňa 30.08.2020 o 19:37 nám ohlásili spadnutý konár na ceste v obci Slávnica vedľa parku. Po príchode na miesto bol konár z časti odstránení, odrezali sme suché časti stromu a cestu pozametali. Občan obce nás ešte upozornil na visiaci konár na strome v parku kde sa hrajú deti, konár sme zhodili za pomoci trhacieho háku. Po odchode z miesta zásahu sme odstraňovali menšie prekážky na cestách. Starosta obce Bolešov nám ohlásil spadnutú tuju na cintoríne v Bolešove. Tuja bola prevesená cez plot a zasahovala do cesty. Tuju sme odstránili z plota a porezali na menšie kúsky.

image

 

Ukážka pre deti.

Dňa 16.07.2020 sa uskutočnila hasičská ukážka pre deti z Borčíc na ihrisku v Bolešove.
Ukázali sme deťom našu techniku, pripravili pre nich detskú štafetu, kde súťažili vo dvojiciach, vyfarbili nám hasičské omaľovánky, vyskúšali si hasenie za pomoci D hadice a na koniec sme ich povozili na hasičskom vozidle.

   

image

Ukážka pre deti.

Dňa 02.07.2020 sa uskutočnila hasičská ukážka pre deti z Nemšovej na ihrisku v Bolešove.
Ukázali sme deťom našu techniku, hasenie papierovej krabice, pripravili pre nich detskú štafetu, kde súťažili vo dvojiciach, vyfarbili nám hasičské omaľovánky, vyskúšali si hasenie za pomoci D hadice a na koniec sme ich povozili na hasičskom vozidle.

   

image
 

TAKTICKÉ CVIČENIE

Dňa 27.06.2020 o 09:00hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie na požiar trávy a krovia vedľa rieky Váh za obcou Borčice. Výcvik bol zameraní na likvidáciu požiaru trávnatého porastu a čerpanie vody z rieky. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily a povodňový vozík s osádkou 1+5. Prieskumom sme zistili, že budeme potrebovať ďalšiu pomoc, tak veliteľ cvičenia zvolal jednotky DHZO Nemšová s technikou CAS 25 Škoda 706 s osádkou 1+4, DHZO Kľučové s technikou CAS 25 Škoda 706 s osádkou 1+6 a DHZO Ľuborča s technikou Avia s osádkou 1+5. Pred hasením požiaru prieskumom našli dve zranené osoby, ktorým bola poskytnutá predlekárska 1.pomoc a odvoz pacienta do hniezda záchrany. DHZO Nemšová a Kľúčové vytvorili dopravné a útočné vedenie pre hasenie požiaru a DHZO Ľuborča vytvorila čerpaciu stanicu pre oba zbory z rieky Váh za pomoci plávajúcich čerpadiel. Družstvá sa riadili pokynmi veliteľa cvičenia, spojenie prebiehalo za pomoci prenosných rádiostaníc, po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie k priebehu cvičenia a na koniec sme si vyskúšali naplnenie protipovodňových bariér. 

   

   

image

Požiar drevovýroby.

Dňa 23.04.2020 o 01:51hod. nám 112 Trenčín ohlásila požiar gátra za železničnou traťou smer chata Gilianka. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+1 a Iveco Daily 1+1. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego, Tatra 815-7 a Iveco Trakker. Jednalo sa o požiar haly na drevovýrobu, ktorá bola celá zachvátená požiarom. Veliteľ zásahu nám nariadil dopĺňanie cisterien cez hydrantovú sieť. Na miesto zásahu postupne prichádzali HaZZ Trenčín, DHZO z T.Teplej a Pruského. Po zlikvidovaní požiaru sme sa vrátili na základňu o 6:15hod..

   

Zdroj: HaZZ

image

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava
od 3. apríla 2020 15:00 hod. do odvolania

image

Požiar lesného porastu.

Dňa 06.04.2020 o 11:34hod. nám IZS 112 Trenčín ohlásil požiar lesa smer Tlstá hora. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+5 a Iveco Daily 1+5. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego, Tatra 815-7 a štvorkolkami. Jednalo sa o požiar lesného porastu o rozlohe 4 ha. Veliteľ zásahu nám nariadil na likvidáciu požiaru nasadiť genfovaky a jednoduché hasiace prostriedky. Vaky sa plnili za pomoci cisterien, štvorkolka rozvážala hasičov na miesto zásahu lebo požiar sa nachádzal v ťažko dostupnom teréne. Za pomoc pri hasení ĎAKUJEME hasičom HaZZ Dca, z Pruského a Trenčianskej Teplej, ďalej dobrovoľníkom a súkromnej štvorkolke. 

   

image

Požiar stodoly.

Dňa 05.04.2020 o 06:52hod. nám IZS 112 Trenčín ohlásil požiar stodoly v obci Bolešov smer chata Gilianka. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+6 a Iveco Daily 1+4. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego a Iveco Trakker. Jednalo sa o požiar stodoly vedľa rodinného domu o rozlohe 10 x 15m. Veliteľ zásahu nám nariadil dopĺňanie cisterny za pomoci plávajúceho čerpadla z potoka, hasenie za pomoci 2 útočných C prúdov a odoberanie materiálu z požiariska. Po odchode HaZZ sme spravili obhliadku požiariska, zahasili skryté ohniská a keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo po zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu. Za pomoc pri hasení ĎAKUJEME hasičom HaZZ Dca a Trenčianskej Teplej a samozrejme najlepšiemu bagristovi.

   

image

Vypaľovanie trávy - To nikdy nerob!

 

image

Požiar trávy.

Dňa 16.03.2020 o 15:48hod. nám občan obce ohlásil požiar trávy vedľa rieky Váh časť Topoľky. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+6. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego a štvrkolkou. Jednalo sa o požiar trávy na ochrannom vale o rozlohe 10 x 50m. Nakoľko bol už požiar z časti zlikvidovaný, použili sme jednoduché hasiace prostriedky. Po odchode HaZZ sme spravili obhliadku požiariska a keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo po zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
ZO DŇA 24.01.2020

Na základe rozhodnutia Územného výboru DPO SR Ilava pre uskutočnenie Výročného valného zhromaždenia členov Dobrovoľného hasičského zboru obce sa vykonáva Výročná členská schôdza v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky. Poslaním tohoročných Výročných členských schôdzí je zhodnotiť prácu za uplynulé obdobie, prijať nové úlohy pre zlepšenie činnosti na úseku prevencie, školenia, výcviku a práci s mládežou.

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom :
1. Správa mandátovej komisie.
2. Otvorenie a schválenie programu VČS.
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
4. Správy o činnosti a hospodárení za rok 2019.
5. Prijatie nových členov do zboru.
6. Diskusia.
7. Plán hlavných úloh pre rok 2020 a jeho schválenie.
8. Návrh na uznesenie a jeho prijatie.
9. Ukončenie VČS a občerstvenie.

1. Správa mandátovej komisie.
Mandátová komisia vyhlásila, že výročná schôdza je právoplatná a uznášaniaschopná.

2. Schválenie programu VČS.
Program zasadnutia VČS bol schválený.

3. Zloženie komisií.
Zloženie návrhová komisia: Jozef, M. a Tomáš M..
Zloženie volebnej komisie : Pavol P., Boris Č. a Milan M..

4. Správy o činnosti organizácie za rok 2019.
Správu o činnosti predniesol predseda Pavol P..
Správu o činnosti jednotky predniesol veliteľ Marián R..
Správu o činnosti hasičského družstva predniesol tajomník Milan M..
Správu o hospodárení predniesol predseda Pavol P..
Správu o stave techniky predniesol 1.strojník Ľubomír R..

5.  Prijatie nových členov do zboru:
Zuzana Ž. z Bolešova.
Miroslav P. z Bolešova.

6. Diskusia.
Príspevok do diskusie predniesli.
   - DHZ Milochov – pripravujú a pozývajú nás na hasičskú ligu,
   - Marcel M. – nasvietiť sošku sv. Floriána na budove,
   - Nikolas K. – poďakovanie po nočnej súťaži, usporiadať spoločný výlet pre členov zboru,
   - Lucia C. – stretávanie výboru v nedeľu vo večerných hodinách,
   - výbor DHZ – realizovať kuchyňu v kúpelke a zasúvaciu skriňu na chodbe,


7. Plán hlavných úloh pre rok 2020 a jeho schválenie.
Hlavné úlohy ktoré vyplývajú zo stanov a Rokovacieho poriadku Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky boli schválené.

8. Návrh na uznesenie.
 Návrh na uznesenie z VČS bol prednesený a prijatý.

9. Ukončenie VČS.
Na záver predseda poďakoval všetkým za doterajšiu prácu v našej organizácií, za dnešnú účasť na VČS prítomným členom a hosťom. Poprial všetkým účastníkom VČS veľa úspechov a týmto schôdzu ukončil.

image


 

 

 

TAKTICKÉ CVIČENIE.
 

Dňa 21.09.2019 o 8:10hod. nám KOS 112 Trenčín ohlásilo taktické cvičenie v obci Bolešov smer chata Gilianka časť Béčkov Járok, zamerané na likvidácia požiaru lesného porastu a vytvorenie kyvadlovej dopravy vody dodávaného na požiarisko jednotkami DHZO okresu Ilava. Cieľom cvičenia bolo precvičenie súčinnosti hasičských jednotiek  HaZZ HS v Dca s DHZO okresu Ilava pri nasadení CAS. Na cvičenie odišla technika CAS 25 L 101 Karosa 1+8. Úlohou nášho družstva bolo vytvoriť dopravné a útočné vedenie. Družstvo sa riadilo pokynmi veliteľa zásahu a veliteľa č.2, spojenie prebiehalo za pomoci prenosných rádiostaníc.
Po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie k priebehu cvičenia. 

    

image

Ukážka pre deti z cyklostore maratónu.

Dňa 03.08.2019 sa uskutočnila hasičská ukážka pre deti na cyklo zrube v Hornom Srní.
Ukázali sme deťom a rodičom našu techniku, hasenie papierovej krabice, samé deti si vyskúšali hasenie za pomoci D hadice a na koniec sme pre nich pripravili detskú štafetu,
kde súťažili dve dvojice a v cieli dostal každý darček.
Ďakujeme deťom, rodičom a organizátorom za nezabudnuteľný zážitok počas pretekov.
Hasiči Bolešov

   

image

Požiar strniska.

Dňa 23.07.2019 o 18:28 hod. nám bol ohlásený požiar slamy a strniska cez linku 112 Trenčín v obci Slávnica časť Podhorie. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+6 a Iveco Daily 1+2. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou Tatra 815-7 a MB Atego. Nakoľko bol už požiar z časti zlikvidovaný, spravili sme obhliadku požiariska a hľadali sme skryté ohniská.
Jednalo sa o požiar o rozlohe 200 x 50m.

Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

Požiar elektrospotrebičov.
Dňa 10.7.2019 o 21:35hod. bol nahlásený čierny dym v obci Kameničany za futbalovým ihriskom. 
Na miesto zásahu odišla technika Iveco Daily 1+2.
Jednalo sa o požiar dvoch elektrospotrebičov.
Na likvidáciu sme použili 1D prúd a jednoduché hasiace prostriedky.

   

image

 

Požiar trávy.

Dňa 09.07.2019 o 13:12 hod. nám bol ohlásený požiar trávy a krovia cez integrovaný záchranný systém 112 v obci Bolešov vedľa futbalového ihriska. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+7. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou Tatra 815-7 a štvorkolkou. Veliteľ zásahu nám nariadil na likvidáciu požiaru jednej C prúd a jednoduché hasiace prostriedky. Jednalo sa o požiar trávy a krovia o rozlohe 100 x 30m. Vodu na požiarisko sme riešili kyvadlovou dopravou.
Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa obe jednotky vrátili na základňu.

   

image

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlásilo

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse v čase

od 08. júla 2019 (08:00 hod.) do odvolania

v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

Aktuálne je v rámci Trenčianského kraja vyhlásený „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ aj pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Partizánske.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný bilogický odpad,
 • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.image

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ BOLEŠOV 31.8.2019

Tento rok Vás už siedmy krát všetkých pozývame do Bolešova na Nočnú Hasičskú súťaž. Počas celého večera bude zábava pod otvoreným nebom, ktorú bude mať pod palcom djroso. Tento rok bude naviac program doplnený koncertom kapely INE KAFE. Takže sa určite nezabudnite zastaviť, vypiť si, zabaviť sa a ešte čo-to užiť na konci prázdnin! Pre všetky tímy bude pripravená nočná trať na predvedenie ich zručností v hasičskom športe.

20:30 h – zahájenie nočnej súťaže

koncert kapely INE KAFE

POČAS CELÉHO VEČERA
skvelý djroso
moderátor: Milan
cigánska, grilovaná klobása, čapované pivo, kofola, alko drinky, kde si každý gurmán príde na svoje
video-projekcia, sklenená nádrž ....

VSTUP
3€

image

Ukážka pre deti ZŠ a MŠ Bolešov.

Dňa 13.06.2019 sa uskutočnila hasičská ukážka vedľa ZŠ na ihrisku
pre deti ZŠ a MŠ Bolešov.
Ukázali sme deťom našu techniku, výstroj a výzbroj,
 hasenie za pomoci 1C prúdu, čo si mohli aj sami vyskúšať
 a na koniec si deti posadali do hasičského vozidla.

   

image
 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Vplyvom horúceho počasia hrozí zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí ❗🔥

Niekoľkodňové pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí. 
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:
a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru saZ A K A Z U J E najmä:

• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.

Zoznam Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy (pravý stĺpec). 
Údaje v tabuľke sa môžu aktualizovať aj niekoľkokrát za deň, preto ju odporúčame sledovať pravidelne. Dnešnú aktualizovanú tabuľku s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v jednotlivých okresoch nájdete tu - http://www.minv.sk/…/cas_zvyseneho_nebezpec…/casZnvp2019.pdf

image

Územná súťaž.

Dňa 09.06.2019 sa uskutočnila územná súťaž v obci Košecké Podhradie. Súťažili sme v kategórií len muži.
Výsledky súťaže :
Prvá disciplína štafeta 8 x 50 m súťažilo sa cik-cak, súťažilo 8 členov, výsledný čas muži 86,18sek..
Druhá disciplína bol hasičský útok, súťažilo sa na sklopné terče, súťažilo 7 členov, výsledný čas muži 19,25sek..
V celkovom poradí v kategórií mužov sme sa umiestnili na peknom 4. mieste.
V prvom rade, by sme chceli poďakovať všetkým členom súťažného družstva za pekné umiestnenie a prajeme im veľa športových úspechov a chuť do ďalších súťaží. 

Ďakujeme výbor DHZO Bolešov.

   

image

 

 

 

Povodňové práce.

Dňa 22.05.2019 o 14:25hod. nám občan obce Bolešov oznámil zaplavené priestory stajne pre kone pri chate Gilianka. Na zásah odišlo Iveco Daily 1+5 a protipovodňový vozík. Jednalo sa o zaplavené priestory stajne a čiastočne aj v okolí, na odčerpanie vody sme použili plávajúce čerpadlo a hadice B. Ďalej hasiči zasahovali na odčerpaní vody z vodovodnej šachty na ul. por.Petrinca, voda prenikala zo šachty do pivničných priestorov rodinného domu, vodu sme odčerpali za pomoci elektrického kalového čerpadla. Ďalej sa hasiči presunuli k rodinným domom nad farmou, kde sa potok vylieval z koryta na okolité pozemky, voda sa vylievala aj na polia a priestory nového bitúnku. Dňa 23.5.2019 o 09:00hod. hasiči monitorovali zaplavené priestory v obci aj jej okolí a zistili, že hladina vody ustupuje a pokiaľ nebude intenzívne pršať nehrozí žiadne nebezpečenstvo.


    

image

TAKTICKÉ CVIČENIE.
 

Dňa 17.05.2019 o 18:00hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov pri rieke Váh, ktoré bolo zamerané na požiar lesíka. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily 1+4 + protipovodňový vozík a CAS 25 karosa 1+2. Úlohou cvičenia bolo vytvoriť dopravné vedenie za pomoci kalového čerpadla z rieky Váh do cisterny CAS 25 z ktorej sa vytvorili dva útočné prúdy. Družstvo sa riadilo pokynmi veliteľa cvičenia a všetky vykonané úlohy boli hlásené za pomoci prenosných rádiostaníc.
Po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie.

   

image

5.ročník Sväto Floriánskej Električke v Trenčianskej Teplej 11.5.2019.

Naša CAS 25 L 101 Karosa sa zúčastnila spoločnej jazdy električky a hasičov
z Trenčianskej Teplej do Trenčianských Teplíc a späť. 

Ďakujeme organizátorom na nezabudnuteľný zážitok.

   

image

Požiar zhoreniska.

Dňa 06.05.2019 o 10:46 hod. nám bol ohlásený požiar medzi Tlstou Horou a Polákovcami. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 karosa s osádkou 1+5. Prieskumom sme zistili, že ide o požiar zhoreniska po tzv. Ďurovi o rozlohe 5x5m a malého ohniska. Veliteľ zásahu nariadil jeden vysoký tlak a na rozhrabanie jednoduché hasiace prostriedky, pritom zistil, že bude potrebné veľké množstvo vody a povolal jednotku z HaZZ Dubnice n/V. Po príchode CAS30 815-7 sa rozvinuli 2C prúdy na likvidáciu požiaru. Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa obe jednotky vrátili na základňu.

   

   

image

Svätá omša za hasičov.

Dňa 5.5.2019 o 10:30hod., sa uskutočnila svätá omša za hasičov
v kostole Bolešov pri príležitosti dňa hasičov na svätého Floriána.
Pred omšou sme odišli na miestny cintorín pomodliť za zomrelých hasičom. Do kostola sme odišli v sprievode, počas omše sme prečítali čítania a poďakovali p.farárovi za odslúženie svätej omše.
Ďakujeme hlavne členom a občanom, ktorí sa zúčastnili hasičského pamätného dňa.

   

image

Požiar kompostoviska.

Dňa 22.04.2019 o 21:19 hod. nám bol ohlásený požiar cez integrovaný záchranný systém 112 na miestnom kompostovisku vedľa futbalového ihriska v obci Bolešov. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 karosa s osádkou 1+4 a Iveco Daily 1+3. Na mieste zásahu sa už nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou Tatra 815-7, ktorá hasila požiar lafetovou prúdnicou. Veliteľ zásahu nám nariadil, aby sme nasadili 3C prúdy a jednoduché hasiace prostriedky na hasenie skrytých ohnísk. Cisternu sme dopĺňali cez hydrantovú sieť, použili sme elektrocentrálu na osvetlenie požiariska a na rozhrabanie sme použili traktor báger z O.Ú..
Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru o 00:30hod. sa jednotka vrátila na základňu.
Dňa 23.4.2019 o 9:18hod. nám starosta obce Bolešov ohlásil opätovné dymenie na miestnom kompostovisku. Na miesto odišla technika CAS 25 L 101 karosa 1+2 a Iveco Daily 1+1. Jednalo sa o dymenie viacero ohnísk z kompostoviska, ktoré sme predošlú noc hasili. Na hasenie sme použili 1C prúd, jednoduché hasiace prostriedky a hydraulickú ruku na odkrytie skrytých ohnísk. 
Po zlikvidovaní požiaru o 12:00hod. sa jednotka vrátila na základňu.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali pri požiari. 

   

   

image

Požiar v Pominovci.

Dňa 21.04.2019 o 14:15 hod. nám bol ohlásený požiar trávy a kríkov cez integrovaný záchranný systém 112 v časti Pominovec. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+4 a Iveco Daily 1+2. Jednalo sa o požiar o rozlohe 80 x 50m, na hasenie sme použili 1 C prúd, genfovaky a jednoduché hasiace prostriedky.
Po zlikvidovaní a zdokumentovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

Školenie prvej pomoci.

Dňa 12.04.2019 sa uskutočnilo školenie 1. pomoci na hasičskej zbrojnici pre členov DHZ Bolešov. Školenie bolo zamerané osvojenie si vedomostí, zručností a základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. Kvalitnú výučbu nám vykonal odborne pripravený
inštruktor prvej pomoci od spoločnosti Falck.
Ďakujeme.

   

image

Požiar v kontajnera.

Dňa 09.04.2019 o 14:25 hod. nám bol ohlásený požiar kontajnera vedľa letiska v obci Slávnica. Na miesto zásahu odišla CAS 25 L 101 Karosa s osádkou 1+4. Prieskumom sme zistili, že ide o požiar veľkoobjemového kontajnera. Veliteľ zásahu nariadil aby sa použil vysokotlaký prúd
a jednoduché hasiace prostriedky na rozhrabávanie skrytých ohnísk.

Po zlikvidovaní požiaru a zdokumentovaní miesta zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

   

image

VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB !!!

           S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a porastov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov. Hasiči majú niekoľko výjazdov k požiarom spôsobených vypaľovaním trávy, ktoré sú úplne zbytočné. Treba si uvedomiť, že oheň sa môže v zlomku sekundy rozšíriť a ohroziť nielen Váš majetok, ale aj život Vás či iných.

Ľudia by už mali konečne pochopiť, že  vypaľovanie trávy je hazard zo životom a zabudnúť na tento starý nebezpečný zlozvyk.

          Spaľovanie domového odpadu, plastov, odpadov použitých olejov, zvyškov farieb, detských plienok, je veľmi nebezpečné. Komunálny odpad je nutné dávať do smetných nádob a plasty treba vložiť do vriec, ktoré obec Bolešov v predpísaný dátum vynesie.

         Hasiči pre odstraňovanie biologického odpadu, ako sú napríklad suchá tráva, lístie a vetvy z poorezávaných stromov odporúčajú využívať miestne kompostovisko, ktoré je na zber a zvoz biologického odpadu určený.

           Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm.a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ ! Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č.314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331€, resp. v blokovom konaní do výšky 100€, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596€.

 

Neznalosť zákona neospravedlňuje!!!


image

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

ZO DŇA 18.01.2019

Na základe rozhodnutia Územného výboru DPO SR Ilava pre uskutočnenie Výročného valného zhromaždenia členov Dobrovoľného hasičského zboru obce sa vykonáva Výročná členská schôdza v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky. Poslaním tohoročných Výročných členských schôdzí je zhodnotiť prácu za uplynulé obdobie, prijať nové úlohy pre zlepšenie činnosti na úseku prevencie, školenia, výcviku a práci s mládežou.

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom :
1. Správa mandátovej komisie.
2. Otvorenie a schválenie programu VČS.
3. Voľba zapisovateľa.
4. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
5. Správy o činnosti a hospodárení za rok 2018.
6. Udelenie stužky Za Vernosť.
7. Prijatie nového člena do zboru.
8. Diskusia.
9. Plán hlavných úloh pre rok 2019 a jeho schválenie.
10. Návrh na uznesenie a jeho prijatie.
11. Ukončenie VČS a občerstvenie.

1. Správa mandátovej komisie.
Mandátová komisia vyhlásila, že výročná schôdza je právoplatná a uznášaniaschopná.

2. Schválenie programu VČS.
Program zasadnutia VČS bol schválený.

3. Voľba zapisovateľa VČS.
Za zapisovateľa VČS bola schválená členka Katarína Burdejová.

4. Zloženie komisií.
Zloženie návrhová komisia: Lucia Ciesarová, Jozef, Mikula a Tomáš Mikula.
Zloženie volebnej komisie : Pavol Prna, Boris Čerepan a Milan Matuščin.

5. Správy o činnosti organizácie za rok 2018.
Správu o činnosti predniesol predseda Pavol Prna.
Správu o činnosti jednotky predniesol veliteľ Marián Rác.
Správu o činnosti hasičského družstva predniesol tajomník Milan Matuščin.
Správu o hospodárení predniesla pokladníčka Katarína Burdejová.
Správu o stave techniky predniesol strojník Ľubomír Rác.

6.  Udelenie stužky Za Vernosť:
Výbor DHZ Bolešov udelil stužku Za Vernosť členovi Petrovi Burdejovi, ktorý je členom od roku 1958.

7.  Prijatie nového člena do zboru:
Romana Burdejová z Bolešova.

8. Diskusia.
Príspevok do diskusie predniesli.
   - starosta obce Bolešov Ing.Martin Rác – príhovor a poďakovanie,
   - strojník Ľubomír Rác – čo kúpiť do karosy, TK karosa, stretnutie výboru 1x za mesiac,
   - člen výboru Jozef Mikula – termín hasičského plesu,
   - člen Nikolas Kvasnica – preskúšavanie sirény na zbrojnici,
   - člen Marcel Matlovič – zabezpečenie pohrebu,

9. Plán hlavných úloh pre rok 2019 a jeho schválenie.

Hlavné úlohy ktoré vyplývajú zo stanov a Rokovacieho poriadku Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky boli schválené.

10. Návrh na uznesenie.
 
Návrh na uznesenie z VČS bol prednesený a prijatý.

11. Ukončenie VČS.

Na záver predseda poďakoval všetkým za doterajšiu prácu v našej organizácií, za dnešnú účasť na VČS prítomným členom a hosťom.
Poprial všetkým účastníkom VČS veľa úspechov a týmto schôdzu ukončil.

image

Smutočný oznam.

Dobrovoľný hasičský zbor s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 18. januára 2019 vo veku 66 rokov náhle zomrel Augustín Piatrik – člen Dobrovoľného hasičského zboru obce Bolešov. 

Narodil sa 29. marca 1952 v Slávnici. Do radov dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1968 a hasičskému zboru bol verný až do konca svojho života. Od svojho vstupu sa aktívne zapájal do všetkých činností, ktoré patria do pôsobnosti dobrovoľných hasičov. V dobrovoľnom hasičskom zbore pôsobil vo funkcií predseda a nakoniec sa stal členom DHZ Bolešov.

Za svoju dlhoročnú aktívnu prácu mu boli udelené vyznamenania DPO SR Za príkladnú prácu v roku 1992. Pri príležitosti osláv 130.výročia založenia DHZ Bolešov v roku 2018 mu udelila organizácia DPO Ilava stužku Za vernosť v zbore a medailu Za zásluhy.

Dobrovoľný hasičský zbor Bolešov náhlym a nečakaným odchodom Augustína stráca dobrého a čestného človeka, obetavého hasiča, ktorý plne využíval svoje odborné vedomosti, ako aj dlhoročné funkcionárske skúsenosti pre upevňovanie a rozvoj dobrovoľného hasičstva nielen v zbore, ale aj na mimo neho. Právom možno povedať, že z radov dobrovoľných hasičov odišiel vzácny človek s veľkým hasičským srdcom.

Posledná rozlúčka so zosnulým Augustínom Piatrikom sa uskutoční dňa 21. januára 2019 o 14:00 hod. na cintoríne v Bolešove.

                         Česť jeho pamiatke!                                                                                         hasiči Bolešov     

                

                                              image

PF2019

 

image

TAKTICKÉ CVIČENIE.

Dňa 27.10.2018 o 09:35hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov v obci Ilava, ktoré bolo zamerané na vytvorenie protipovodňovej bariéry typu pyramída a spoluprácu s inými DHZO a HaZZ. Zvolanie členov družstva bolo vyhlásené z KOS 112. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily 1+3. Úlohou nášho družstva bolo pripojiť sa k vedľajšej DHZ a vytvoriť bariéru typu pyramída, čerpanie vody do bariér sme zvolili cez plávajúce čerpadlo. Družstvo sa riadilo pokynmi veliteľa zásahu a všetky vykonané úlohy mu boli hlásené za pomoci prenosných rádiostaníc. Po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie a všetky jednotky sa vrátili na základňu.

   

 

 

image

Inštruktážno video - protipovodňový vozík.

 

 

image

Požiar trávy a krovia.

Dňa 25.10.2018 o 18:25 hod. nám bol ohlásený požiar v obci Bolešov nad chatou Gilianka smer kopec u Polákovcov. Na miesto zásahu odišla technika Iveco Daily s osádkou 1+5 a CAS 25 L 101 karosa s osádkou 1+4. Prieskumom sme zistili, že ide o hromadu trávy a krovia o rozlohe 10x5m. Na zlikvidovanie požiaru sme nasadili jeden C prúd a jednoduché hasiace prostriedky na rohrabávanie skrytých ohnísk.
Po zlikvidovaní požiaru a zdokumentovaní miesta zásahu sa obe vozidlá vrátili na základňu.

   

image

Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku