OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Modlitby‚desatoro‚prísaha ...

 "BOHU NA SLÁVU,
BLÍŽNEMU NA POMOC!"

 

      MODLITBA  HASIČA

Nech kdekoľvek požiar planie,

ja splním svoju povinnosť.


Životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť.

V náruči vyniesť' dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

životy chrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z Tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život

stratím, požehnaj Pane, mojej rodine, a láskavou

rukou vráť im, čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen

      

DESATORO

 

 1.   Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť      
      pomôcť v nešťastí 

2.   Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu,         nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3.   Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje
      zdravie.

4.   Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili,      
      očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5.   Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich
      povzniesť.

6.   Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a
      vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7.  Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy
      hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.


8.  Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky
     nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.

9.   Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými
      spôsobmi a 
správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.


10.  Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom
      budeš dobrým 
hasičským dobrovoľníkom.

                        

 

MODLITBA  K  SVÄTÉMU
FLORIÁNOVI

 

Od všetkého chráň nás zlého,
chráň nás najmä od ohňov-
v čase živlu škodlivého,
buď nám mocnou ochranou.

Tvoj štít nech nás ochraňuje,
nech nám nedá zahynúť,
nech nás v žiali utešuje
a zaháňa viery blud.

Keď Boh mračná a blýskanie
s hromobitím posiela,
pros, aby sa v požehnanie
vôľa Božia zmenila.

SVÄTÝ  FLORIÁN

Pane Bože náš, ty si stvoril svet
a všetko v ňom zázračne usporiadal.
Všetko ti slúži a ľudom si daroval život.
Oheň nám dáva teplo a svetlo,
taví kov a čistí zlato, ale môže
sa stať pre človeka a zviera, pre všetko
čo má a vlastní, aj nebezpečným.
Na príhovor svätého Floriána ochraňuj
ľudí, ktorých si ustanovil za hasičov
do služby k dobru spoločenstva.
Na príhovor svätého Floriána nás ochraňuj
pred škodou, urob nás schopnými
úprimnej spolupráce, bratskej pomoci
a služby blížnemu.
Mocný Bože, ty si daroval svätému Floriánovi
a jeho spoločníkom milosť dosvedčiť
vieru v Krista smrťou. Ochraňuj nás,

pomáhaj nám a daj nám odvahu neohrozene
vyznať svoju vieru, o to ťa prosíme
skrze Krista nášho Pána. Amen.

HASIČSKÁ PRÍSAHA

Ja, dobrovoľný hasič, pred Bohom všemohúcim a
vševedúcim a pred prítomnými občanmi slávnostne
prisahám, že moje hasičské povinnosti, na ktoré som sa
dobrovoľne zaviazal, budem vždy a všade čo
najsvedomitejšie konať na slávu Boha a na ochranu
našich spoluobčanov.

Prisahám, že nehľadiac na to, kto je mojim priateľom alebo
nepriateľom, bez ohľadu náboženského, politického,
stavovského, pôjdem na pomoc každému, ktorého oheň,
povodeň, zemetrasenie alebo iná nehoda stihne.

Prisahám, že vo všedný deň a vo sviatok, vo dne i v noci
budem stáť na ochranu majetkov a životov našich spoluobčanov.

Prisahám, že rozkazom a úpravám mojich predstavených
sa bezpodmienečne podrobím. Prisahám, že ako brat brata
budem jeden druhého milovať, jeden druhého všemožne
podporovať a v páde nebezpečenstva jeden druhého
neopustím v zmysle hasičského hesla:
„Jeden za všetkých všetci za jedného“.

Že túto prísahu verne, zmužile a čestne zachovám, nech mi je Boh tak na pomoci.

 

Štátna hymna Slovenskej republiky
 

Nad Tatrou sa blýska

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Ešte jedle rastú na krivánskej strane.
Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí,
a medzi nás stane.

Už Slovensko vstáva, putá si strháva.
Hej rodina milá
hodina odbila,
žije matka Sláva!

 

 

Čo ste hasiči

1.   Čo ste hasiči, čo ste robili,
[:že ste nám ten pivo, pivo, pivovárek zhorieť nechali.:]
2. Zhorieť nechali, aj tú hospodu,
[:my starí mazáci, starí ulievaci, máme piť vodu.:]
3. Vodu nepijem, my pijeme rum,
[:pivo je pro báby, voda je pro žáby, my pijeme rum.:]
4. Za dva, za štyri, už tu nebudem,
[:už vás, milí páni, páni lampasáci, zdraviť nebudem.:]

 

Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku