OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ako sa stať členom DHZO Bolešov

 

Ako sa stať členom Dobrovoľnej požiarnej ochranySlovenskej republiky   

      Vznik členstva

 1. Členstvo v DPO SR je dobrovoľné.
 2. Členstvo môže byť:
 1. individuálne,
 2. kolektívne,
 3. čestné.
 1. Členom môže byť fyzická osoba (individuálne a čestné členstvo) alebo právnická osoba (kolektívne členstvo) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s cieľom a úlohami DPO SR a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v týchto stanovách DPO SR (ďalej len stanovy).
 2. Potvrdením o členstve je členský preukaz DPO SR.
 3. Členom DPO SR môže byť fyzická osoba po dovŕšení 15 rokov veku.
 4. Členovia v DPO SR sa delia podľa veku na:
 1. hasičský dorast – po dovŕšení 15 rokov do 18 rokov,
 2. dospelí – po dovŕšení 18 rokov.
 1. Členstvo fyzickej osoby vzniká:
 1. dňom schválenia písomnej vlastnoručne podpísanej prihlášky výborom Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ). Po schválení prihlášky zabezpečí výbor DHZ registráciu člena na príslušnom výbore Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ďalej len výbor ÚzO DPO SR). Výbor DHZ informuje o prijatí člena členskú schôdzu (ďalej len ČS), alebo výročnú členskú schôdzu DHZ (ďalej len VČS). V prípade, že výbor DHZ odmietne schváliť podanú prihlášku za člena DHZ, musí prerokovať podanú prihlášku za člena DHZ ČS alebo VČS,
 2. udelením čestného členstva.
 1. Členstvo je možné len v jednom DHZ.
 2. Člen môže pracovať aj v inom DHZ z dôvodu vykonávania činnosti mimo miesta registrácie v DPO SR – napríklad zvyšovanie vzdelávania, dlhodobé (viac ako pol roka) pracovné zaradenie. Potvrdenie o práci v inom DHZ sa vyznačí v členskom preukaze.
 3. Kolektívny člen je právnická osoba, ktorej vzťah k DPO SR je vymedzený zmluvou. Kolektívny člen má práva a povinnosti vyplývajúce z príslušnej zmluvy, a pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, je oprávnený zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu všetkých rokovaní, ktorých sa môže zúčastniť riadny člen DPO SR; pritom má hlas poradný.
 4. Členstvo kolektívneho člena - právnickej osoby vzniká dňom účinnosti príslušnej zmluvy, ak nie je v zmluve uvedené inak. Kolektívne členstvo zaniká dňom vyplývajúcim zo zmluvy.
 5. Čestný člen je osobitná forma členstva v DPO SR. Čestné členstvo sa udeľuje fyzickej osobe, ktorá nie je riadnym členom, ale napriek tomu sa významnou mierou podieľa, alebo podieľala na podpore činnosti niektorého zo základných alebo riadiacich článkov organizačnej štruktúry DPO SR (napríklad významná osobnosť kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho alebo politického života). Čestné členstvo udeľuje výročná členská schôdza na základe odporúčania výboru DHZ alebo organizačný článok DPO SR na návrh orgánu organizačnej štruktúry DPO SR. K čestnému členstvu sa vydáva doklad o jeho udelení. Na čestného člena sa nevzťahujú časti stanov o platení členských príspevkov.
 6. Funkcionárom DPO SR, ktorí sa významnou mierou podieľali na činnosti niektorého zo základných alebo riadiacich článkov organizačnej štruktúry DPO SR sa po skončení ich aktívnej činnosti môže udeliť čestná funkcia (napr. čestný prezident DPO SR, čestný predseda ÚzO DPO SR, čestný predseda DHZ, čestný veliteľ DHZ a pod.). Čestnú funkciu udeľuje výročná členská schôdza na základe odporúčania výboru DHZ alebo organizačná jednotka DPO SR na návrh orgánu organizačnej štruktúry DPO SR. K čestnej funkcii sa vydáva doklad o jej udelení.
 7.  Mimo členskej základne pôsobia v DPO SR, v rámci záujmovej činnosti, spravidla pod vedením členov DPO SR, aj deti vo veku do 15 rokov, ktoré sú registrované formou preukazu mladý hasič. Činnosť mladých hasičov upravuje vnútorný predpis DPO SR.

Článok 4

Práva a povinnosti člena

 

 1. Člen má právo:
 1. zvoliť si DHZ, v ktorom bude registrovaný,
 1. vystúpiť z neho na základe svojho rozhodnutia, prípadne sa preregistrovať do iného DHZ,
 2. zapájať sa podľa svojich možností a schopností do ktorejkoľvek činnosti DPO SR vymedzenej týmito stanovami,
 3. hlasovať vo svojom DHZ, slobodne prejavovať svoje názory na činnosť DPO SR, predkladať návrhy, požiadavky a sťažnosti na všetky orgány a žiadať odpoveď,
 4. voliť a byť volený do funkcií v DPO SR po dovŕšení 18 rokov veku,
 5. nosiť rovnošatu, hasičskú hodnosť, odznaky odbornosti, vyznamenania, služobný odznak a menovku,
 6. odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov DPO SR,
 7. na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov všetkých stupňov.

2.  Člen má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DPO SR a zvyšovať si odborné vedomosti,
 2. podľa svojich možností a schopností aktívne sa zúčastňovať na práci DPO SR,
 3. rešpektovať rozhodnutia orgánov DPO SR a uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie, ak sú v súlade s právnymi predpismi a stanovami,
 4. zaplatiť členské príspevky do 31. marca príslušného roka,
 5. oznámiť výboru DHZ rozhodnutie vystúpiť z DHZ, prípadne oznámiť preregistrovanie sa do iného DHZ,
 6. chrániť znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok DPO SR a nepoškodzovať dobré meno organizácie.

Článok 5

Preukazovanie príslušnosti k DPO SR

1. Člen DPO SR preukazuje príslušnosť k DPO SR:

a) preukazom DPO SR,

b) služobným preukazom po zvolení do funkcie v jednotlivých stupňoch organizačnej štruktúry DPO SR.

2. Preukaz DPO SR vydáva miestne príslušná ÚzO DPO SR.

3. Osvedčenie o zvolení do funkcie vydáva predseda volebnej komisie na stupni, kde bol do funkcie zvolený.

4. Vzor preukazu DPO SR, služobného preukazu, služobného odznaku a spôsob ich prideľovania upravuje vnútorný predpis DPO SR.

Článok 6

Zánik členstva

 

 1. Členstvo v DPO SR zaniká:
 1. vystúpením z DPO SR,
 2. úmrtím fyzickej osoby,
 3. zánikom kolektívneho člena – právnickej osoby,
 4. ukončením alebo vypovedaním zmluvy s kolektívnym členom – právnickou osobou,
 5. vylúčením z DHZ,
 6. zrušením členstva v DPO SR
 7. odňatím čestného členstva,
 8. zánikom DPO SR.
  1. Rozhodnutie o vystúpení z DPO SR oznámi člen písomne DHZ, v ktorom je registrovaný. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení.
  2. Vylúčiť člena z DHZ alebo zrušiť členstvo v DPO SR možno vtedy, ak:
 1. člen opätovne a napriek upozorneniam porušuje členské povinnosti,
 2. zneužije znak alebo názov DPO SR alebo poškodí dobré meno DPO SR,
 3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin – ak výkon trestu nebol podmienečne odložený.
  1. O vylúčení člena z DHZ alebo zrušení členstva v DPO SR rozhoduje na návrh výboru DHZ vždy ČS DHZ alebo VČS DHZ, v ktorom je člen registrovaný. Proti rozhodnutiu o vylúčení z DHZ alebo zrušení členstva v DPO SR sa člen môže odvolať na vyššie orgány DPO SR. Rozhodnutie Snemu DPO SR je konečné.
  2. Čestné členstvo možno odobrať v prípade, ak jeho držiteľ:
 1. zneužije znak alebo názov DPO SR alebo poškodí dobré meno DPO SR,
 2. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin – ak výkon trestu nebol podmienečne odložený.
  1. Ak bol člen vylúčený z DHZ alebo mu bolo zrušené členstvo v DPO SR, môže po pominutí dôvodov, pre ktoré mu členstvo zaniklo, požiadať o znovuprijatie do DPO SR, pričom je prijatý ako nový člen, bez nároku na predtým dosiahnutú hodnosť a udelené vyznamenania.
  2. V prípade zániku DHZ, je člen z dôvodu zachovania členstva v DPO SR povinný preregistrovať sa do iného DHZ.

 

O záujem do zboru DHZO Bolešov môže mať každý chlapec, dievča, muž alebo žena z Bolešova, Kameničian, Borčíc, zo Slávnice, Sedmerovca, atď. treba len osloviť predsedu DHZO, veliteľa jednotky, starostu obce alebo našich hasičov a tí vám už povedia ako ďalej postupovať. Poradím, na založenie hasičského družstva treba približne 8 členov môže byť aj viac, tak ak ste partia alebo kamaráti skoro rovnakého veku bude to pre vás omnoho jednoduchšie, lebo sa budete poznať a budete súťažiť v rovnakej kategórií. 

 
  

 

         
 

Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku