OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ročný plán úloh DHZ 2022

                                                                                        

ROČNÝ PLÁN ÚLOH DHZ 2022

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Mesiac

Téma

Január

V dobrovoľných hasičských zboroch (ďalej len DHZ) pokračuje konanie Výročných členských scôdzí DHZ. Podklady z konania VČS, ak to už DHZ nevykonal, je potrebné v stanovenom termíne a rozsahu zaslať na príslušnú Územnú organizáciu DPO SR(ďalej len ÚzO DPO SR). Prípadne zmeny vo výbore treba nahlásiť písomne na ÚzO DPO SR.
V súlade so Štatútom o povyšovaní členov DPO SR veliteľ spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov, ktoré po schválení vo výbore DHZ formou rozkazu vyhlási na VČS DHZ alebo inej vhodnej príležitosti.
Návrhy na povýšenie do vyšších hodností - zbormajstrov, technikov a inšpektorov
treba do 15.januára zaslať na príslušnú ÚzO DPO.
Medzi dôležité úlohy tohto obdobia patrí splnenie inkasa členských príspevkov od všetkých členov DHZ. K získaniu potrebných finančných prostriedkov na činnosť DHZ v roku je vhodné organizovať hasičský ples, zábavy a celoročne sa uchádzať i o podporu činnosti DHZ zo strany sponzorov. Táto úloha má platnosť i v ďalších mesiacoch.
Veliteľ a preventivár podľa časového a obsahového plánu na výcvikový rok 2020 pokračujú vo vykonávaní odbornej prípravy členov. 
V  súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní v DPO SR je potrebné spracovať v stanovenom termíne zaslať na príslušnú ÚzO DPO SR návrhy na vyznamenanie najaktívnejších funkcionárov a členov DHZ,
ktoré budú odovzdané pri vhodnej príležitosti - VČS DHZ, oslave sviatku hasičov – sv. Floriána, oslave výročia založenia DHZ a pod.
Z podkladov i operatívnej dokumentácie jednotlivých odborných úsekov spracovať hlásenie o činnosti DHZ za rok 2021, ktoré zaslať na príslušný ÚzO DPO v stanovenom termíne.

Február

V tomto období pokračuje konanie Výročných členských schôdzí DHZ. V spolupráci s obecným - mestským zastupiteľstvom resp.právnickou osobou je potrebné pripraviť organizačné zabezpečenie vykonania preventívných protipožiarných kontrol. Pripraviť návrhy na založenie kontrolných skupín obce a vybaviť ich poverením obecného - mestského úradu na výkon kontrolnej činnosti a potrebnou dokumentáciou.
Veliteľ pokračuje podľa schváleného plánu odbornej prípravy vo vykonávaní najmä teoretickej časti odbornej prípravy členov zaradených do DHZO. V záujme zvyšovania fyzickej pripravenosti okrem prírodných podmienok pre kolektívy dospelých a dorastu je podľa miestnych podmienok vhodné využívať telocvične, posilňovne a športové objekty i voľne priestory na hasičských zbrojniciach a v ich okolí. Tieto podmienky včas prerokovať s obecným úradom, vedením školy športových organizácií či právnických osôb, ktoré tieto objekty a priestory spravujú.
Činnosti mladých hasičovje potrebné v súlade s pravidlami na celoštátnu hru PLAMEŇ zamerať najmä na teoretickú prípravu a plnenie odznakov odbornosti i ďalšej záujmovej činnosti (súťaže, hry, literárne a výtvarné práce a pod.). Najlepšie práce poslať na ÚzO DPO SR, príp. ich využiť pri organizovaní obecných osláv Dňa hasičov, osláv výročia založenia obcí či DHZ formou výstavky.
Kronikár v spolupráci s kronikárom obce po prerokovaní vo výbore DHZ uzavrie obsah kroniky za rok 2021, ktorý podľa požiadavky v stanovenom rozsahu poskytne podklady aj pre záznam o činnosti DHZ do obecnej kroniky.
Výbor DHZ prostredníctvom osoby poverenej výborom (predseda, tajomník, kronikár,...), prerokuje plán dopisovateľskej činnosti na rok 2020 a zabezpečuje pre požiarnickú a regionálnu tlač informácie o činnosti DHZ počas roka..

 

Marec

V súlade s Programom činnosti DPO SR výbor DHZ zvolá a pripraví členskú schôdzu zameranú na informáciu o prijatých úlohách na rokovaní ÚzO DPO SR a inštruktážno-metodického zamestnania (ďalej len IMZ) v príslušnom okrsku, ale i rozpracovanie časového a tematického plánu činnosti ÚzO DPO SR na rok 2021.
Kontrolné skupiny pokračujú vo vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol. Po ich vykonaní a prerokovaní ich výsledku vo výbore DHZ preventivár odovzdá dokumentáciu(u zistených nedostatkov s návrhom termínu na odstránenie) obecnému-mestskému úradu. Odbornú prípravu členov zásahovej jednotky DHZO v tomto období podľa počasia zamerať na technický výcvik, k čomu využiť vhodné trávnaté ale aj asfaltové a betónové plochy, hasičské zbrojnice či športové objekty. Veliteľ spracuje plán – konspekt pre jarné tréningové cvičenie. Zamerať sa i na ošetrenie výstroje a výzbroje a v rozsahu stanovených lehôt i podmienok vykonávame skúšky ich funkčnosti.
V období jarného upratovania je vhodné vyčistiť priestory a okolie hasičskej zbrojnice. Organizovať brigádnickú činnosť členov DHZ i mladých hasičov zameranú na tvorbu a ochranu životného prostredia, zber odpadových surovín a pod. Pri tejto príležitosti dbať i na údržbu a zachovanie historickej techniky, hasičskej techniky, výstroja a výzbroje i dokumentácie o doterajšej činnosti DHZ (kroniky, fotodokumentácie, zápisnice a pod.).
V činnosti mladých hasičov začať podľa miestnych podmienok a vhodnosti počasia začať s odborno – výcvikovou činnosťou, ktorú doplniť športovo-turistickými aktivitami.
Prostredníctvom miestneho rozhlasu, nástenky, verejného zasadania obecného zastupiteľstva informovať občanov o výsledkoch činnosti DHZ za uplynulý rok a plánovaných úlohách na rok 2022.

Apríl

V tomto mesiaci výbor DHZ pripraví organizačné zabezpečenie osláv Dňa hasičov – sviatku sv.Floriána. Medzi osvedčené podujatia k oslavám patria hasičské zábavy, výstavky súčastnej ako i historickej techniky. Tradične sa konajú i propagačné cvičenia, pohárové súťaže, kladenie vencov k hrobom zosnulých hasičov, cirkevné obrady a vysviacky hasičských zástav a sôch sv. Floriána.  
Veliteľ DHZ spoločne so strojníkom riadia a kontrolujú prípravu hasičskej techniky na letnú prevádzku a odzimovanie čerpadiel. Prostredníctvom miestneho tréningového cvičenia je potrebné preveriť akcieschopnosť hasičských vozidiel, čerpadiel, výstroje a výzbroje, hydrantovej siete ako i ďalších vodných zdrojov, vrátane čerpacích stanovíšť po zimnom období. Taktické cvičenia je vhodné zamerať na objekt so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru. Ďalším kritériom pre jeho spracovanie je reálne existujúca akcieschopná technika, výzbroj a vodné zdroje.
O
dbornú prípravu zameraťna účasť mužov, žien a dorastencov na obvodných súťažiach DHZ. Prípravu organizovať podľa pokynov územného výcvikového štábu a vedenia okrsku. Podľa potreby prijať príslušné opatrenia. Vrcholí príprava mladých hasičov na územné kolo hry Plameň. V spolupráci s obecnými zastupiteľstvami, lesnými správami a urbárskymi spoločnosťami sa podieľať na ochrane prírody a lesov. K tomu účelu využiť miestny rozhlas, nástenky a plagáty. Podľa konkrétnych podmienok využiť i spoluprácu s poľovníkmi, rybármi a ďalšími ochranárskymi organizáciami.

Máj

Podľa organizačného zabezpečenia pripraviť dôstojný priebeh osláv Dňa hasičov, venovaný sv. Floriánovi – patrónovi hasičov. Vhodné je zvolať slávnostnú členskú schôdzu s kultúrnym programom mladých hasičov. Priebeh akcie vyhodnotiť, o čom aktuálne informovať príslušnú ÚzO DPO SR  a verejnosť prostredníctvom požiarnickej a regionálnej tlače resp. vo výveskách obce.
Činnosť mladých hasičov vrcholí ich účasťou na územnom kole hry Plameň podľa pokynov ÚzO DPO SR a príslušnej komisie mládeže. V súladeSúťažným poriadkom DPO SR a oranizačným zabezpečením príslušného výcvikového štábu sa konajú obvodové súťaže DHZ a hasičského dorastu, ktorých sa zúčasňujú kolektívy dopselých a dorastu. Pozornosť venovať i príprave na pretek jednotlivca so zameraním na získanie výkonnostných tried.
V úzkej spolupráci s obecným zastupiteľstvom, vedením poľnohospodárskych družstiev a agropodnikov i so súkromnými poľnohospodármi a v súlade s pokynmi ÚzO DPO SR spracovať organizačné zabezpečenie ochrany úrody. Na to využiť osvedčené formy ako sú rozhlasové relácie, nástenky, vývesky, plagáty alebo prednášky pre zamestnancov, občanov a mládež. Podľa pokynov okrskového veliteľa sa zapojiť do taktického cvičenia, ktoré organizuje príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
Na základe pozvania sa súťažné kolektívy dospelých, dorastu i mladých hasičov zúčastňujú sa pohárových súťaží. Je potrebné podporovať družobné styky formou účasti na pohárových súťažiach, súčinnostných cvičeniach najmä v prihraničných oblastiach hlavne s hlavne Českou republikou, Poľskom, Rakúskom a Maďarskom. 

Jún

Nakoľko rok 2020 je postupovým rokom pre mladých hasičov, súťažné kolektívy mladých hasičov sa intenzívne venujú príprave na územné kolá hry Plameň, ktorých víťazi postupujú na krajské kolá hry Plameň.
Kolektívy mladých hasičov ako aj hasičské družstvá dorastu a dospelých sa podľa pozvania zúčastňujú pohárových súťaží. Prácu s mladými hasičmi orientovať aj na ďalšiu záujmovú činnosť – napr. uskutočniť výlety, navštíviť výstavy, múzeá, zapojiť sa do zberu druhotných surovín, ... .
Odborná príprava a praktický výcvik kolektívov mužov, žien a dorastu vrcholí ich účasťou na obvodových súťažiach DHZ. Pri tejto úlohe je potrebné sa riadiť pokymni ÚzO DPO SR a príslušného výcvikového štábu.

Vzhľadom na teplé počasie je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pohotovosti hasičskej techniky a vodných zdrojov, hre detí so zápalkami a kladeniu ohňa v prírode, pričom dbať na stálu priechodnosť prístupových ciest do lesa, polí a vodných zdrojov pre prípad vzniku požiaru.
Vo výbore DHZ sa odporúča pripraviť vyhodnotenie plánu činnosti za I. polrok.

Júl

Výbor DHZ zvolá členskú schôdzu, na ktorej zhodnotí činnosť za I. polrok 2022 a vyhodnotenie svojej činnosti predloží prostredníctvom predsedu resp.veliteľa DHZ  obecnému/mestskému zastupiteľstvu. O výsledku rokovania je potrebné informovať výbor DHZ, ako aj členov na najbližšej členskej schôdzi DHZ.
Pokračuje príprava víťazných kolektívov krajskýcj kôl mladých hasičov, ktorá vyvrcholí účasťou na Celoštátnom kole hry Plameň.

Kolektívy dospelých a dorastu sa podľa pozvania zúčastňujú pohárových súťaží, ktoré je vhodné spojiť s výletom alebo zájazdom pre všetkých členov a mladých hasičov. Toto obdobie je vhodné i na organizáciu kultúrno – spoločenských a športovo – turistických podujatí s pobytom v prírode.
 S príchodom letných dní začína žatva a zber krmovín, ktorý predstavuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Podľa miestnych zvyklostí a podmienok sa v praxi osvedčilo organizovať hliadkovú službu a pohotovosť na hasičskej zbrojnici.
 
Pri činnosti s mladými hasičmi je vhodné sa zamerať na organizovanie letných táborov, športových súťaží, poznávacích zájazdov a výletov, exkurzí na hasičské stanice profesionálnych hasičov a záchranárov s ukážkami modernej techniky
Vo výbore sa odporúča prerokovať návrh na udelenie vyznamenaní a vernostných stužiek, ktoré treba zaslať na príslušný ÚzO DPO SR.
Veliteľ DHZ v súlade so Štatútom o povyšovaní členov DPO SR spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov, ktoré po schválení výboru DHZ formou rozkazu vyhlási na pohárovej súťaži, VČS DHZ alebo inej vhodnej príležitosti.
Návrh na povýšenia do vyšších hodností - zbormajstrov, technikov a inšpektorov treba v termíne do konca júla zaslať na príslušnú ÚzO DPO SR.

August

Horúce letné dni ako aj žatva a zber krmovín predstavujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Podľa miestnych zvyklostí a podmienok pokračovať v organizovaní hliadkovej služby a pohotovosti na hasičskej zbrojnici. Do záveru žatvy a zberu krmovín treba podľa miestnych podmienok i počasia dôsledne plniť konkrétne úlohy ochrany úrody.

Kolektívy dospelých a dorastu pokračujú v organizovaní resp. v účasti na pohárových súťažiach dospelých, dorastu a mladých hasičov a oslavách jubilujúcich DHZ.
Pre členov DHZ i mladých hasičov odporúčame organizovať výlety a zájazdy. Odporúčame zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 29.augusta – vzniku SNP.
Záujemcov o získanie odznaku odbornosti Vedúci mládeže I. stupňa a odznaku odbornosti Hasič I. stupňa nahlásiť na príslušnú ÚzO DPO SR, ktorá ich prihlášku zašle na Sekretariát DPO SR. 

September

Vo výbore DHZ je potrebné zhodnotiť splnenie plánu výcvikového roka a na návrh veliteľa DHZ posúdiť návrh plánu odbornej prípravy členov DHZO na nový výcvikový rok.
Oporúča sa pokračovať v účasti na pohárových súťažiach a oslavách jubilujúcich DHZ. Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 1.septembra – Dňa ústavy SR.

Odbornú prípravu členov DHZ orientovať na plnenie podmienok odznaku odbornosti Hasič II. a III. stupňa a Vedúci hasičskej mládeže II. a III. stupňa. Záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť príslušnej ÚzO DPO SR, 
ktorá prostredníctvom príslušného výcvikového štábu a komisie mládeže vykoná predpísané skúšky a zabezpečí odznaky odbornosti.
V súlade so smernicou pre jesennú časť hry Plameň prehlbovať a zdokonaľovať brannú zručnosť a návyky mladých hasičov organizovaním branných pretekov s rôznymi disciplínami zameranými na oblasť ochrany pred požiarmi. 

Október

Pokračovať v odbornej príprave členov DHZO a členov kontrolných skupín obce podľa schváleného plánu na výcvikový rok.
 Podľa aktuálneho vývoja počasia je potrebné zabezpečiť prípravu hasičskej techniky a čerpadiel na zimnú prevádzku. Je potrebné ošetriť a uložiť i hasičskú výstroj a výzbroj.
Spracovať organizačné zabezpečenie vykurovacieho obdobia. Využiť osvedčené formy ako sú rozhlasové relácie, besedy, nástenky a plagáty. Veľmi dôležité je i odborno-výchovné pôsobenie členov kontrolných skupín obce pri kontrolách, najmä pri odstraňovaní zistených vážnych závad na komínoch, vykurovacích telesách, bleskozvodoch a pod..

V odbornej príprave členov DHZ je vhodné pokračovať v plnení podmienok na získanie odznaku odbornosti Hasič II. a III. stupňa a Vedúci hasičskej mládeže II. a III. stupňa a záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť príslušnej ÚzO DPO SR, ktorá prostredníctvom príslušného výcvikového štábu a komisie mládeže vykoná predpísané skúšky a zabezpečí odznaky odbornosti.
Podľa miestnych podmienok v rámci akcie ,,Október – mesiac úcty k starším“
je vhodné zorganizovať stretnutie so zaslúžilými členmi DHZ resp. zapojiť sa do obecných osláv.

November

Výbor DHZ začne pripravovať VČS DHZ. Dôležité je vybrať vhodný termín, ktorý treba oznámiť obecnému - mestskému úradu ako i ÚzO DPO SR. Pre úspešný priebeh VČS DHZ je dôležitý i výber miestnosti, v ktorej sú podmienky pre činnosť komisii i primerané podmienky pre úspešné rokovanie. Zvýšenú pozornosť venovať príprave materiálov na ČS DHZ.
V činnosti mladých hasičov je potrebné svoju pozornosť zamerať najmä na klubovú a vzdelávaciu činnosť. Podľa možností a zvyklostí pripraviť kultúrny program na VČS DHZ. Prácu s mladými hasičmi sa odporúča orientovať na ďalšiu záujimavú činnosť - organizovať besedy, halové súťaže a pod.
Organizovať tradičné hasičské plesy, zábavy a divadelné predstavenia ako i folklórne podujatia zamerané na zachovanie regionálnych zvykov a tradícií.
Je potrebné spracovať objektívne požiadavky na finančný rozpočet obecného-mestského úradu na rok 2023 na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. V návrhu rozpočtu je potrebné zohľadniť najmä požiadavku na doplnenie vyradeného výstroja a výzbroje, náklady na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu, opravu a prevádzku hasičskej techniky.

December

Vo výbore DHZ pokračovať v príprave resp. konaní VČS DHZ za rok 2022. Pripraviť návrh plánu činnosti a rozpočtu DHZ na rok 2021. Zvýšenú pozornosť venovať správe o činnosti i správe o finančnom hospodárení, ktoré treba včas poskytnúť revízorom na spracovanie ich stanoviská, ktoré predložia VČS DHZ. V prípade zmeny vo funkcií veliteľa a preventivára PO obce, návrhy výboru DHZ včas predložiť obecnému-mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.
Podľa pokynov obecného úradu sa podieľať na vykonaní inventarizáciu majetku zvereného do starostlivosti DHZ.
Posúdiť stav odberu hasičskej tlače a získať nových záujemcov o odber.
Hasičská tlač vzhľadom na jej obsah a poslanie by nemala chýbať na stole žiadneho starostu – primátora, veliteľa a ďalších funkcionárov výboru DHZ a člena DHZ. 
 Prácu s mladými hasičmi aj naďalej orientovať na klubovú a vzdelávaciu činnosti - napr. pokračovať v organizovaní súťaže vo výtvarnom a literárnom prejave, organizovaní rôzných besied, zoznámenie sa s históriou DHZ, vedení kroniky a pod..

 

Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku