Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Ročný plán úloh DHZ 2019

                                                                                        

ROČNÝ PLÁN ÚLOH DHZ 2019

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Mesiac

Téma

Január

Dobrovoľné hasičské zbory sú základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Vo výboroch DHZ pokračovať v organizovaní VČS DHZ za rok 2018. Na zasadnutiach VČS DHZ zhodnotiť činnosť za rok 2018 a pripraviť návrh plánu činnosti a rozpočtu DHZ na rok 2019. Zvýšenú pozornosť venovať správe o činnosti i správe finančnom hospodárení, ktoré treba včas poskytnúť revízorom na spracovanie ich stanoviska, ktoré predložia na VČS DHZ. Podklady z konania VČS, ak to už DHZ nevykonal, je potrebné v stanovenom termíne a rozsahu zaslať na príslušnú Územnú organizáciu DPO SR(ďalej len ÚzO DPO SR). Ak nastali zmeny na VČS vo výbore, tieto zmeny treba nahlásiť písomne vrátane adries novozvolených funkcionárov na ÚzO DPO SR.
V súlade so Štatútom o povyšovaní členov DPO SR veliteľ spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov, ktoré po schválení vo výbore DHZ formou rozkazu vyhlási na VČS DHZ alebo inej vhodnej príležitosti.
Návrhy na povýšenie do vyšších hodností - zbormajstrov, technikov a inšpektorov
treba do 15.januára zaslať na príslušný ÚzO DPO.
Medzi dôležité úlohy tohto obdobia patrí výber inkasa členských príspevkov od všetkých členov DHZ. K získaniu potrebných finančných prostriedkov na činnosť DHZ v roku je vhodné organizovať hasičský ples, zábavy a celoročne sa uchádzať i o podporu činnosti DHZ zo strany sponzorov. Táto úloha má platnosť i v ďalších mesiacoch.
Veliteľ a preventivár podľa časového a obsahového plánu na výcvikový rok 2019 pokračujú vo vykonávaní odbornej prípravy zaradených do zásahovej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce(ďalej len DHZO)   resp. do kontrolných skupín obce.
V  súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní v DPO SR spracovať a v stanovenom termíne zaslať na príslušnú ÚzO DPO SR návrhy na vyznamenanie najaktívnejších funkcionárov a členov DHZ,
ktoré budú odovzdané pri vhodnej príležitosti- VČS DHZ, oslavách sviatku Dňa hasičov – sv. Floriána a pod.
Z podkladov i operatívnej dokumentácie jednotlivých odborných úsekov spracovať hlásenie o činnosti DHZ za rok 2018, ktoré zaslať na príslušný ÚzO DPO v stanovenom termíne. Činnosť mladých hasičov zamerať v súlade s pravidlami na celoštátnu hru PLAMEŇ najmä na teoretickú prípravu a plnenie odznakov odbornosti i ďalšiu záujmovú činnosť(súťaže, hry, literárne a výtvarné práce a pod.)

Február

Veliteľ pokračuje podľa schváleného plánu odbornej prípravy vo vykonávaní najmä teoretickej časti odbornej prípravy členov zásahovej jednotky. V záujme zvyšovania fyzickej pripravenosti okrem prírodných podmienok pre kolektívy dospelých a dorastu je podľa miestnych podmienok vhodné využívať telocvične, posilňovne a športové objekty i voľne priestory na hasičských zbrojniciach a v ich okolí. Tieto podmienky včas prerokovať s obecným úradom, vedením školy športových organizácií či právnických osôb, ktoré tieto objekty a priestory spravujú.
V spolupráci s obecným – mestským zastupiteľstvom resp. právnickou osobou pripraviť organizačné zabezpečenie vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol. Pripraviť návrh na zloženie kontrolných skupín a vybaviť ich poverením obecného-mestského úradu na výkon kontrolnej činnosti a potrebnou dokumentáciou.
V činnosti s mladými hasičmi pokračovať v príprave na celoštátnu hru PLAMEŇ najmä na teorí a plnení odznakov odbornosti i ďalšej záujmovej činnosti (súťaže, hry, literárne a výtvarné práce a pod.). Najlepšie práce poslať na ÚzO DPO SR, príp. ich využiť pri organizovaní obecných osláv Dňa hasičov, osláv výročia založenia obcí či DHZ formou výstavky.
Kronikár v spolupráci s kronikárom obce po prerokovaní vo výbore DHZ uzavrie obsah kroniky za rok 2018, ktorý podľa požiadavky v stanovenom rozsahu poskytne podklady aj pre záznam o činnosti DHZ do obecnej kroniky.
Výbor DHZ prostredníctvom osoby poverenej výborom (predseda, tajomník, kronikár,...), prerokuje plán dopisovateľskej činnosti na rok 2019 a zabezpečuje pre požiarnickú a regionálnu tlač informácie o činnosti DHZ počas roka..

 

Marec

V súlade s Programom činnosti DPO SR výbor DHZ zvolá a pripraví členskú schôdzu zameranú na informáciu o prijatých úlohách na rokovaní ÚzO DPO SR a inštruktážno-metodického zamestnania (ďalej len IMZ) v príslušnom okrsku, ale i rozpracovanie časového a tematického plánu činnosti ÚzO DPO SR na rok 2019.
Kontrolné skupiny pokračujú vo vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol. Po ich vykonaní a prerokovaní ich výsledku vo výbore DHZ preventivár odovzdá dokumentáciu(u zistených nedostatkov s návrhom termínu na odstránenie) obecnému-mestskému úradu. Odbornú prípravu členov zásahovej jednotky DHZO v tomto období podľa počasia zamerať na technický výcvik, k čomu využiť vhodné trávnaté ale aj asfaltové a betónové plochy, hasičské zbrojnice či športové objekty. Veliteľ spracuje plán – konspekt pre jarné tréningové cvičenie. Zamerať sa i na ošetrenie výstroje a výzbroje a v rozsahu stanovených lehôt i podmienok vykonávame skúšky ich funkčnosti.
V období jarného upratovania je vhodné vyčistiť priestory a okolie hasičskej zbrojnice. Organizovať brigádnickú činnosť členov DHZ i mladých hasičov zameranú na tvorbu a ochranu životného prostredia, zber odpadových surovín a pod. Pri tejto príležitosti dbať i na údržbu a zachovanie historickej techniky, hasičskej techniky, výstroja a výzbroje i dokumentácie o doterajšej činnosti DHZ (kroniky, fotodokumentácie, zápisnice a pod.).
V činnosti mladých hasičov začať podľa miestnych podmienok a vhodnosti počasia začať s odborno – výcvikovou činnosťou, ktorú doplniť športovo-turistickými aktivitami.
Prostredníctvom miestneho rozhlasu, nástenky, verejného zasadania obecného zastupiteľstva informovať občanov o výsledkoch činnosti DHZ za uplynulý rok a plánovaných úlohách na rok 2019.

Apríl

Veliteľ DHZ spoločne so strojníkom riadia a kontrolujú prípravu hasičskej techniky na letnú prevádzku a odzimovanie čerpadiel.
Prostredníctvom miestneho tréningového cvičenia je potrebné preveriť akcieschopnosť
hasičských vozidiel, čerpadiel, výstroje a výzbroje, hydrantovej siete ako i ďalších vodných zdrojov, vrátane čerpacích stanovíšť po zimnom období. Taktické cvičenia je vhodné zamerať na objekt so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru. Ďalším kritériom pre jeho spracovanie je reálne existujúca akcieschopná technika, výzbroj a vodné zdroje.
V oblasti odbornej prípravy hasičských družstiev mužov, žien a dorastu organizovať prípravu a účasť na obvodných, územných súťažiach DHZ a hasičského dorastu podľa pokynov územného výcvikového štábu a vedenia okrsku. Vo výbore DHZ je potrebné sa zamerať na kontrolu priebehu prípravy na územné súťaže DHZ, dorastu a hry Plameň. Podľa potreby prijať príslušné opatrenia. V spolupráci s obecnými zastupiteľstvami, lesnými správami a urbárskymi spoločnosťami sa podieľať na ochrane prírody a lesov. K tomu účelu využiť miestny rozhlas, nástenky a plagáty. Podľa konkrétnych podmienok využiť i spoluprácu s poľovníkmi, rybármi a ďalšími ochranárskymi organizáciami.
V tomto mesiaci výbor DHZ pripraví organizačné zabezpečenie osláv Dňa hasičov – sviatku sv.Floriána.

Máj

Podľa organizačného zabezpečenia pripraviť dôstojný priebeh osláv Dňa hasičov – 4.mája, venovaný sv. Floriánovi – patrónovi hasičov. Vhodné je zvolať slávnostnú členskú schôdzu s kultúrnym programom mladých hasičov. Medzi už osvedčené podujatia patria hasičské zábavy, výstavky súčastnej ako i historickej techniky. Tradične sa konajú i propagačné cvičenia, pohárové súťaže, kladenie vencov k hrobom zosnulých hasičov a sochám sv.Floriána, cirkevné obrady a vysviacky hasičských zástav a sôch sv. Floriána.  Priebeh akcie vyhodnotiť, o čom aktuálne informovať príslušnú ÚzO DPO SR  a verejnosť prostredníctvom požiarnickej a regionálnej tlače resp. vo výveskách obce.
Činnosť mladých hasičov vrcholí ich účasťou na územnom kole hry Plameň podľa pokynov ÚzO DPO SR a príslušnej komisie mládeže. Odbornú prípravu a praktický výcvik hasičských družstiev mužov, žien a dorastu vrcholí ich účasťou na územných súťažiach DHZ a hasičského dorastu. Pri tejto úlohe je potrebné sa riadiť pokynmi ÚzO DPO SR a príslušného výcvikového štábu. Pozornosť venovať i príprave na pretek jednotlivca so zameraním na získanie výkonnostných tried.
V úzkej spolupráci s obecným zastupiteľstvom, vedením poľnohospodárskych družstiev a agropodnikov i so súkromnými poľnohospodármi a v súlade s pokynmi ÚzO DPO SR spracovať organizačné zabezpečenie ochrany úrody. Na to využiť osvedčené formy ako sú rozhlasové relácie, nástenky, vývesky, plagáty alebo prednášky pre zamestnancov, občanov a mládež. Podľa pokynov okrskového veliteľa sa zapojiť do takého cvičenia, ktoré organizuje príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
Na základe pozvania sa súťažné kolektívy dospelých, dorastu i mladých hasičov zúčastňujú sa pohárových súťaží. Podporovať družobné styky formou účasti na súčinnostných cvičeniach, pohárových súťažiach najmä v prihraničných oblastiach s Poľskom, Rakúskom, Maďarskom a hlavne Českou republikou. Toto obdobie je vhodné i na organizovanie kultúrno – spoločenských a športovo – turistických podujatí, výletov do prírody, návštev výstav napr. Fireco a pod.

Jún

Pri príležitosti sviatku MDD je začiatkom mesiaca vhodné zamerať sa na organizovanie akcií pre deti – návštevou hasičskej zbrojnice  alebo hasičskej stanice spojenej s ukážkami zásahu, prehliadkou hasičskej techniky, historickej techniky a pod. V súlade s pokynmi republikových orgánov DPO SR a organizačným zabezpečením príslušného výcvikového štábu nadaľej prebiehajú územné súťaže DHZ a hasičského dorastu, ktorých víťazi postupujú na krajské súťaže DHZ a hasičského dorastu.
Činnosť mladých hasičov pokračuje ich účasťou na územnom kole hry Plameň podľa pokynov ÚzO DPO SR a príslušnej komisie mládeže. Prácu s mladými hasičmi orientovať aj na ďalšiu záujmovú činnosť – napr. výlety do prírody, múzeí, zber druhotných surovín a iné.
Kolektív mladých hasičov, dorastu a dospelých sa podľa pozvania zúčastňujú pohárových súťaží.
Vzhľadom na teplé počasie je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pohotovosti hasičskej techniky a vodných zdrojov, hre detí so zápalkami a kladeniu ohňa v prírode, pričom dbať na stálu priechodnosť prístupových ciest do lesa, polí a vodných zdrojov pre prípad vzniku požiaru.
Vo výbore DHZ sa odporúča pripraviť vyhodnotenie plánu činnosti za I. polrok.

Júl

Výbor DHZ zvolá členskú schôdzu, na ktorej zhodnotí činnosť za I. polrok 2019. Vyhodnotenie svojej činnosti prostredníctvom veliteľa – predsedu DHZ  predloží obecnému – mestskému zastupiteľstvu resp. právnickej osobe. O výsledku rokovania je potrebné informovať výbor DHZ, ako aj členov na najbližšej členskej schôdzi DHZ.
Kolektívy dospelých, dorastu a mladých hasičov sa podľa pozvania zúčastňujú pohárových súťaží, ktoré je vhodné spojiť s výletom alebo zájazdom pre všetkých členov a mladých hasičov. Pokračuje príprava víťazných hasičských družstiev krajských súťaží DHZ a hasičského dorastu, ktorá vyvrcholí účasťou na Majstrovstvách SR DHZ a hasičského dorastu.
Toto obdobie je vhodné i na organizáciu kultúrno – spoločenských a športovo – turistických podujatí s pobytom v prírode. Pre mladými hasičmi je vhodné organizovať letné tábory, športové súťaže, poznávacie zájazdy, exkurzie do hasičských staníc profesionálnych hasičov a záchranárov s ukážkami modernej techniky
S príchodom letných dní začína žatva a zber krmovín, ktorý predstavuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Podľa miestnych zvyklostí a podmienok sa v praxi osvedčilo organizovať hliadkovú službu a pohotovosť na hasičskej zbrojnici. 
Vo výbore DHZ sa odporúča prerokovať návrh na udelenie vyznamenaní a vernostných stužiek, ktoré treba zaslať na príslušný ÚzO DPO SR.
Veliteľ DHZ v súlade so Štatútom o povyšovaní členov DPO SR spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov, ktoré po schválení výboru DHZ formou rozkazu vyhlási na pohárovej súťaži, VČS DHZ alebo inej vhodnej príležitosti.
Návrh na povýšenia do vyšších hodností - zbormajstrov, technikov a inšpektorov treba v termíne do konca júla zaslať na príslušnú ÚzO DPO SR.

August

Horúce letné dni ako aj žatva a zber krmovín predstavujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Podľa miestnych zvyklostí a podmienok pokračovať v organizovaní hliadkovej služby a pohotovosti na hasičskej zbrojnici. Do záveru žatvy a zberu krmovín treba podľa miestnych podmienok i počasia dôsledne plniť konkrétne úlohy ochrany úrody.
Pre členov DHZ i mladých hasičov organizovať výlety a zájazdy. Odporúčame zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 29.augusta – vzniku SNP.
Kolektívy dospelých, dorastu a mladých hasičov pokračujú v účasti na pohárových súťažiach dospelých, dorastu a mladých hasičov a oslavách jubilujúcich DHZ.

September

Vo výbore DHZ je potrebné zhodnotiť splnenie plánu výcvikového roka a na návrh veliteľa DHZ posúdiť návrh plánu odbornej prípravy členov zaradených do zásahovej jednotky DHZO resp. u právnickej osoby na výcvikový rok.
Pokračovať v účasti na pohárových súťažiach a oslavách jubilujúcich DHZ.
Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 1.septembra – Dňa ústavy SR.
Záujemcov o získanie odznaku odbornosti Vedúci mládeže I. stupňa a odznaku odbornosti Hasič I. stupňa nahlásiť na príslušnú ÚzO DPO SR, ktorá ich prihlášku zašle na Sekretariát DPO SR. 
V súlade so smernicou pre jesennú časť hry Plameň organizovať jesennú časť práce s hasičkou mládežou – branné preteky, pričom formou hier a súťaží prehlbovať a zdokonaľovať brannú zručnosť a návyky detí, čím umožniť deťom rozvíjať ich osobné záľuby a schopnosti.

Október

Pokračovať v odbornej príprave členov zaradených do zásahovej jednotky DHZO a členov kontrolných skupín obce podľa schváleného plánu na rok 20189/2020.
 Podľa aktuálneho vývoja počasia je potrebné zabezpečiť prípravu hasičskej techniky a čerpadiel na zimnú prevádzku. Je potrebné ošetriť a uložiť i hasičskú výstroj a výzbroj.
Spracovať organizačné zabezpečenie vykurovacieho obdobia. Využiť osvedčené formy ako sú rozhlasové relácie, besedy, nástenky a plagáty. Veľmi je dôležité i odborno-výchovné pôsobenie členov kontrolných skupín obce pri kontrolách, najmä pri odstraňovaní zistených nedostatkov na komínoch, vykurovacích telesách, bleskozvodoch a pod..
Odbornú prípravu členov DHZ orientovať na plnenie podmienok odznaku odbornosti Hasič II. a III. stupňa, Vedúci hasičskej mládeže II. a III. stupňa a záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť príslušnej ÚzO DPO SR, 
ktorá prostredníctvom príslušného výcvikového štábu a komisie mládeže vykoná predpísané skúšky a zabezpečí odznaky odbornosti.
Podľa miestnych podmienok v rámci akcie ,,Október – mesiac úcty k starším“
je vhodné zorganizovať stretnutie so zaslúžilými členmi DHZ resp. zapojiť sa do obecných osláv.

November

V činnosti mladých hasičov je potrebné svoju pozornosť zamerať najmä na klubovú a vzdelávaciu činnosť, zapojiť sa do výtvarnej ako i literárnej súťaže detí na DHZ, ZŠ.
Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku – 17. novembra. Organizovať tradičné hasičské plesy, zábavy a divadelné predstavenia ako i folklórne podujatia zamerané na zachovanie regionálnych zvykov a tradícií.
Je potrebné spracovať objektívne požiadavky na finančný rozpočet obecného-mestského úradu na rok 2020 na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. V návrhu rozpočtu je potrebné zohľadniť najmä požiadavku na doplnenie vyradeného výstroja a výzbroje, náklady na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu, opravu a prevádzku hasičskej techniky.

December

Výbore DHZ zaháji prípravu VČS DHZ. Vo výbore DHZ prerokovať návrh organizačného zaabezpečenia VČS DHZ za rok 2019. Dôležité je vybrať vhodný termín, ktorý treba oznámiť obecnému – mestskému úradu ako i ÚzO DPO SR. Pre úspešný priebeh VČS DHZ je dôležité i výber miestnosti v ktorej sú podmienky pre činnosť komisií i primerané podmienky pre úspešné rokovanie. Pripraviť návrh plánu činnosti a rozpočtu DHZ na rok 2020. Zvýšenú pozornosť venovať správe o činnosti i správe o finančnom hospodárení, ktoré treba včas poskytnúť revízorom na spracovanie ich stanoviská, ktoré predložia VČS DHZ. V prípade zmeny vo funkcií veliteľa a preventivára PO obce, návrhy výboru DHZ včas predložiť obecnému-mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.
Podľa pokynov obecného úradu sa podieľať na vykonaní inventarizáciu majetku zvereného do starostlivosti DHZ.
Posúdiť stav odberu požiarnickej tlače a získať nových záujemcov o odber. Požiarnická tlač vzhľadom na jej obsah a poslanie by nemala chýbať na stole žiadneho starostu – primátora, veliteľa a ďalších funkcionárov výboru DHZ a člena DHZ. V činnosti mladých hasičov pokračovať v klubovej a vzdelávacej činnosti, v organizovaní výtvarnej ako i literárnej súťaže detí na DHZ, ZŠ, zaznamenávaní celoročnej činnosti mladých hasičov do kroniky a pod.

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku