Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Hlavné úlohy DHZ 2020

 

                                                                                              

HLAVNÉ ÚLOHY
DOBROVOĽNÉHO 
HASIČSKÉHO ZBORU
PRE ROK 2020

 

V roku 2020 bude DHZ zabezpečovať úlohy, ktoré vyplývajú zo Stanov a Rokovacieho poriadku DPO SR, právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany, ako i uznesení vyšších orgánov DPO SR. Celkovú činnosť a prácu v roku 2020 budeme orientovať na skvalitnenie org.-riadiacej práce, preventívno-výchovnej činností, školenia a výcviku, výchovu mládeže, zvýšenie starostlivosti o požiarnu techniku, výzbroj, výstroj, ako i ostatný majetok, prijať nové úlohy pre zlepšenie činnosti na úseku prevencie a spolupracovať medzi orgánmi obce i ostatnými organizáciami s ktorými DHZ spolupracuje.


Za účelom realizácie uvedených cieľov DHZ Bolešov zabezpečí :


V oblasti organizačno-riadiacej :

1, Podľa vlastného plánu a potreby budeme uskutočňovať zasadnutia Výboru DHZ a členských 
   schôdzi DHZ Bolešov. 
   Termín : podľa plánu zasadnutia                         Zodpovedný : predseda

2, Budeme zabezpečovať účasť funkcionárov na ÚzO DPO SR v Ilave.
   Termín : podľa pokynov ÚzO DPO Ilava              Zodpovedný : predseda a veliteľ DHZ

3, Výročná členská schôdza 1x za rok.
    Termín : január 2021                                           Zodpovedný : predseda DHZ


4, Hlásenia o činnosti počas celého roka v DHZ zasielať na ÚzO DPO SR Ilava.
   Termín : počas roka 2020                                     Zodpovedný : predseda DHZ a veliteľ jednotky DHZ

5, Budeme venovať trvalú pozornosť zvyšovaniu odbornej prípravy členov DHZ Bolešov.
   Termín : počas roka 2020                                     Zodpovedný : predseda DHZ a veliteľ jednotky DHZ

6, Pozornosť budeme venovať aj získaniu nových členov a členiek z radu mladých hasičov.
   Termín : počas roka 2020                                   Zodpovedný : predseda DHZ a veliteľ jednotky DHZ


V oblasti kultúrnej aktivity : 

1, Zabezpečenie stráženie Božieho hrobu v kostole Bolešov.
   Termín : 11.apríl 2020                                   Zodpovedný : predseda DHZ

2, Účasť na svätej omši za hasičov v kostole Bolešov.
   Termín : 3.mája.2020 o 10:30hod.                    Zodpovedný : predseda DHZ 

3, Spolupracovať a zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci.
    Bolešov ako aj v okolitých obciach.
    Termín : počas roka 2020                               Zodpovedný : predseda DHZ a veliteľ jednotky DHZ

 

4, Pri rôznych iných hasičských podujatiach byť nápomocný. 
   Termín : počas roka 2020                               Zodpovedný : predseda DHZ, veliteľ jednotky DHZ a hasičské     družstvá

5, Takisto v rámci prevencie a pomoci byť nápomocný obci a občanom.
    Termín : počas roka 2020                               Zodpovedný : všetci členovia DHZO BolešovV oblasti preventívno - výchovnej :

1, V priebehu roka 2020 uskutočníme prednášku a školenie pre občanov a prednášku pre mládež.
    
Termín : počas roka 2020                            Zodpovedný : predseda DHZ a veliteľ jednotky DHZ

2, Zabezpečíme vysielanie rozhlasových relácii s protipožiarnou tematikou v suchom období a počas
    vykurovania v miestnom obecnom rozhlase alebo cez internet.
    Termín : počas roka 2020                             Zodpovedný : predseda DHZ a veliteľ jednotky DHZ     
 
                     

V oblasti školenia a výcviku :

1, Zvyšovanie praktickej prípravy členov napr. pri požiari.
    Termín : počas roka 2020                        Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a velitelia družstiev

2, 2x za rok preskúšať členov DHZ Bolešov pri previerkovom cvičený.
    Termín : počas roka 2020                        Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a velitelia družstiev

3, Pravidelné tréningy a fyzická príprava pred hasičskými súťažami.
    Termín : počas roka 2020                        Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a velitelia družstiev

4, Do Okresnej súťaže DHZO zapojiť 2 hasičské družstvá a získať čo najlepšie umiestnenie
    Termín : jún 2020                                          Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a veliteľ družstva

5, V priebehu roka 2020 vykonať 3 krát miestne taktické cvičenie.
    Termín : počas roka 2020                         Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ

6, Zapájať hasičské družstvo do pohárových súťaží.
    Termín : počas roka 2020                        Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a veliteľ družstva

7, Zabezpečenie 8. ročníka nočnej hasičskej súťaže.
    Termín : 29.augusta 2020 o 21:00hod.    Zodpovedný : všetci členovia DHZO Bolešov 

8, Školenie a výcvik ohľadom CAS 25 L101K, Iveca Daily a ostatnej hasičskej techniky.
    Termín : počas roka 2020                        Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a velitelia družstiev

 

 V oblasti pracovnej aktivity :
 

1, Údržba a oprava hasičskej techniky DHZ Bolešov. 
    Termín : počas roka 2020                            Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a strojníci

2, Príprava vozidla CAS 25 Karosa L 101 K na TK a EK.
    Termín : január 2021                                  Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a strojníci 
                   

3, Údržba a oprava výstroje a výzbroja DHZO Bolešov.
    Termín : počas roka 2020                           Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a veliteľ družstva

4, Údržba športovej PS 12 a zásahovej PS 12.
    Termín : počas roka 2020                           Zodpovedný : veliteľ jednotky DHZ a strojníci

5, Údržba, oprava budovy a okolia hasičskej zbrojnice Bolešov.
    Termín : počas roka 2020                            Zodpovedný : 
všetci členovia DHZO Bolešov

6, Kontrola hydrantov v obci Bolešov, Borčice, Slávnica, Sedmerovec a Podhorie.
   Termín : počas roka 2020                            Zodpovedný : 
všetci členovia DHZO Bolešov

 

 

Schválené Výročnou členskou schôdzou DHZ Bolešov zo dňa 24.01.2020.

 

          predseda DHZ Bolešov                                       veliteľ DHZ Bolešov
            
         starší technik Pavol Prna                                     starší technik Marián Rác

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku