Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Ako sa stať hasičom DHZO

 

Ako sa stať členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Slovenskej republiky

Vznik členstva

1. Členstvo v DPO SR je dobrovoľné.
2. Členstvo môže byť:
a)    individuálne,
b)    kolektívne,
c)    čestné.
3. Členom môže byť fyzická osoba (individuálne a čestné členstvo) alebo právnická osoba (kolektívne členstvo) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s cieľom a úlohami DPO SR a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v týchto stanovách DPO SR (ďalej len stanovy).
4. Potvrdením o členstve je členský preukaz DPO SR.
5. Členom DPO SR môže byť každý kto dovŕši 15 rokov veku.
6. Členstvo v DPO SR sa rozdeľuje podľa veku na:
a)    hasičský dorast – po dovŕšení 15 rokov do 18 rokov    
b)   dospelí – po dovŕšení 18 rokov
7. Členstvo fyzickej osoby vzniká:
a)    registráciou písomnej, vlastnoručne podpísanej prihlášky predsedom (štatutárom) Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ), schválenej výborom DHZ a členskou schôdzou DHZ. Registrácia sa vykoná ku dňu podania prihlášky. Ak uchádzač o členstvo nespĺňa podmienky ustanovené týmito stanovami, registrácia sa nevykoná,  
b)   udelením čestného členstva.
8. Členstvo je možné len v jednom DHZ.
9. Člen môže pracovať aj v inom DHZ (z dôvodu vykonávania činnosti aj mimo miesta trvalého bydliska – napríklad zvyšovanie vzdelávania, dlhodobé pracovné zaradenie. Potvrdenie o práci v inom DHZ sa vyznačí v členskom preukaze.
10. Kolektívny člen je právnická osoba, ktorej vzťah k DPO SR je vymedzený zmluvou. Kolektívny člen má práva a povinnosti vyplývajúce z príslušnej zmluvy, a pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, je oprávnený zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu všetkých rokovaní, ktorých sa môže zúčastniť riadny člen DPO SR; pritom má hlas poradný.
11. Členstvo kolektívneho člena - právnickej osoby vzniká dňom  účinnosti príslušnej zmluvy ak nie je v zmluve uvedené inak. Kolektívne členstvo zaniká dňom vyplývajúcim zo zmluvy.
12. Čestný člen je osobitná forma členstva v DPO SR. Čestné členstvo sa udeľuje fyzickej osobe, ktorá nie je riadnym členom, ale napriek tomu sa významnou mierou podieľa, alebo podieľala na podpore činnosti niektorého zo základných alebo riadiacich článkov organizačnej štruktúry DPO SR (napríklad významná osobnosť kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho alebo politického života). Čestné členstvo udeľuje výročná členská schôdza na základe odporúčania výboru DHZ alebo organizačný článok DPO SR na návrh orgánu organizačnej štruktúry DPO SR. K čestnému členstvu sa vydáva doklad o jeho udelení. Na čestného člena sa nevzťahujú časti stanov o platení členských príspevkov.
13. Mimo členskej základne pôsobia v DPO SR, v rámci záujmovej činnosti, spravidla pod vedením členov DPO SR,  aj deti vo veku do 15 rokov, ktoré sú registrované formou Preukazu mladý hasič. Činnosť mladých hasičov upravuje osobitný predpis.

Práva a povinnosti člena
1. Člen má právo:
a)    zvoliť si DHZ, v ktorom bude pracovať, možnosť na základe svojho rozhodnutia z neho vystúpiť, prípadne sa preregistrovať do iného DHZ,
b)   podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti DPO SR vymedzenej týmito stanovami,
c)    vo svojom DHZ hlasovať, slobodne prejavovať svoje názory na činnosť DPO SR, predkladať návrhy, požiadavky a sťažnosti na všetky orgány a žiadať odpoveď,
d)   voliť a byť volený do funkcií v DPO SR po dovŕšení 18 rokov veku,
e)    nosiť rovnošatu, hasičskú hodnosť, odznaky odbornosti a vyznamenania,
f)    odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov DPO SR,
g)    na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov všetkých stupňov v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Člen má povinnosť:
a)    dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DPO SR a zvyšovať si odborné vedomosti,
b)   podľa svojich možností a schopností aktívne sa zúčastňovať na práci DPO SR,
c)    rešpektovať rozhodnutia orgánov DPO SR a uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie, ak sú v súlade s právnymi predpismi a stanovami,
d)   zaplatiť členské príspevky do 31.marca príslušného roka, 
e)    oznámiť výboru DHZ rozhodnutie vystúpiť z DHZ, prípadne oznámiť preregistrovanie sa do iného DHZ,
f)    chrániť znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok DPO SR a nepoškodzovať dobré meno organizácie.

Zánik členstva
1. Členstvo v DPO SR zaniká:
a)    vystúpením z DPO SR,
b)   úmrtím fyzickej osoby,
c)    zánikom kolektívneho člena – právnickej osoby,
d)   ukončením alebo vypovedaním zmluvy s kolektívnym členom – právnickou osobou,
e)    vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
f)    vylúčením,
g)    odobratím čestného členstva,
h)   zánikom DPO SR.
2. Rozhodnutie o vystúpení z DPO SR člen písomne oznámi DHZ, v ktorom je registrovaný. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení.
3. Vylúčiť člena z DPO SR možno vtedy, ak:
a)    člen opätovne a napriek upozorneniam porušuje členské povinnosti,
b)   zneužije znak alebo názov DPO SR alebo poškodí dobré meno DPO SR,
c)    bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
4. O vyškrtnutí a vylúčení člena z DPO SR rozhoduje, na návrh výboru DHZ, členská schôdza DHZ, v ktorom je člen registrovaný. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa člen môže odvolať na vyššie orgány DPO SR. Rozhodnutie Snemu DPO SR je v rámci DPO SR konečné.
5. Čestné členstvo možno odobrať v prípade, ak jeho držiteľ:
a)    zneužije znak alebo názov DPO SR alebo poškodí dobré meno DPO SR,
b)   bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
6. Ak bol člen vylúčený z DPO SR, môže po pominutí dôvodov, pre ktoré bolo členstvo zrušené, požiadať o znovuprijatie do DPO SR.

O záujem do zboru DHZO Bolešov môže mať každý chlapec, dievča, muž alebo žena z Bolešova, Kameničian, Borčíc, zo Slávnice, Sedmerovca, atď. treba len osloviť predsedu DHZO, veliteľa jednotky alebo veliteľov družstiev a tí vám už povedia ako ďalej postupovať. Poradím, na založenie hasičského družstva treba približne 8 členov môže byť aj viac, tak ak ste partia alebo kamaráti skoro rovnakého veku bude to pre vás omnoho jednoduchšie, lebo sa budete poznať a budete súťažiť v rovnakej kategórií. 

 
  

 

         
 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku